Нерезиденти Републике Србије – правна лица која су основана и имају седиште стварне управе на територији друге државе, а пословање обављају преко сталне пословне јединице која се налази на територији Републике Србије – обвезници су пореза на добит правних лица само за добит остварену на територији Републике Србије, сходно члану 3. Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: Закон).

Стална пословна јединица је, према одредби члана 4. Закона, свако стално место пословања преко којег нерезидентни обвезник обавља делатност, а нарочито: огранак, погон, представништво, место производње, фабрика или радионица, рудник, каменолом или друго место експлоатације природног богатства, уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено. Сталну пословну јединицу чине и стално или покретно градилиште, грађевински или монтажни радови, ако трају дуже од шест месеци, и то:

а) једна од више изградњи или монтажа које се упоредно обављају или

б) неколико изградњи или монтажа које се обављају без прекида једна за другом.

 

Када лице у оквиру заступања нерезидентног обвезника има овлашћење да врши и закључење уговора у име тог обвезника, сматра се да нерезидентни обвезник има сталну пословну јединицу у погледу послова које заступник врши у име обвезника.

Стална пословна јединица нерезидентног обвезника може да води пословне књиге у складу са прописима из области рачуноводства, а ако их не води на тај начин, мора да обезбеди евиденцију којом обухвата све приходе и расходе и друге податке значајне за утврђивање опорезиве добити. У зависности од тога, сталне пословне јединице нерезидентног обвезника састављају различите пореске билансе и подносе пореску пријаву, и то:

– порески биланс на Обрасцу ПБ 1 и пореску пријаву на Обрасцу ПДП када воде пословне књиге у складу са прописима којима се уређује рачуноводство;

– порески биланс на Обрасцу ПБПЈ и пореску пријаву на Обрасцу ПДП – када воде евиденцију у складу са чланом 5. став 2. Закона.

Нерезидентни обвезник који делатност на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме