Повезана правна лица која у оквиру свог система имају правна лица која остварују опорезиву добит, али и правна лица која остварују губитак, све чешће подносе захтев надлежном пореском органу за пореско консолидовање, јер то може да им омогући мању пореску обавезу због међусобног пребијања добитака и губитака на нивоу групе лица која су у пореској консолидацији. Пореско консолидовање је само могућност, а не и обавеза и није у корелацији са финансијским консолидовањем, тј. ако се обвезници одлуче на пореско консолидовање, немају обавезу да за те потребе сачињавају консолидовани финансијски извештај и обратно, јер пореска консолидација не зависи од тога.

Ипак, пореско консолидовање има и неке недостатке – обавезан рок примене, односно плаћање дугованог пореза у случају прекида консолидације пре истека тог рока, немогућност умањења опорезиве добити члана групе правних лица која су у пореској консолидацији, а која се исказује у КПБ-у (не може се умањити за износ губитка из пореског биланса претходних година).

Могућност и услови за пореско консолидовање групе повезаних правних лица прописани су одредбама чл. 55–57. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015 и 113/2017).

Према одредбама члана 55. Закона, групу повезаних правних лица чине матично правно лице и зависна правна лица, уколико међу њима постоји непосредна или посредна контрола над најмање 75% акција или удела. Услов за пореско консолидовање је да су сва повезана правна лица резиденти Републике Србије и обвезници пореза на добит који састављају ПБ 1.

Група повезаних правних лица може да захтева пореско консолидовање. Захтев за пореско консолидовање подноси матично правно лице надлежном пореском органу и то најраније истеком пореског периода у коме су испуњени услови за пореско консолидовање, од почетка до краја тог периода.

По пријему Захтева порески орган у року


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме