Povezana pravna lica koja u okviru svog sistema imaju pravna lica koja ostvaruju oporezivu dobit, ali i pravna lica koja ostvaruju gubitak, sve češće podnose zahtev nadležnom poreskom organu za poresko konsolidovanje, jer to može da im omogući manju poresku obavezu zbog međusobnog prebijanja dobitaka i gubitaka na nivou grupe lica koja su u poreskoj konsolidaciji. Poresko konsolidovanje je samo mogućnost, a ne i obaveza i nije u korelaciji sa finansijskim konsolidovanjem, tj. ako se obveznici odluče na poresko konsolidovanje, nemaju obavezu da za te potrebe sačinjavaju konsolidovani finansijski izveštaj i obratno, jer poreska konsolidacija ne zavisi od toga. Ipak, poresko konsolidovanje ima i neke nedostatke – obavezan rok primene, odnosno plaćanje dugovanog poreza u slučaju prekida konsolidacije pre isteka tog roka, nemogućnost umanjenja oporezive dobiti člana grupe pravnih lica koja su u poreskoj konsolidaciji, a koja se iskazuje u KPB-u (ne može se umanjiti za iznos gubitka iz poreskog bilansa prethodnih godina). Mogućnost i uslovi za poresko konsolidovanje grupe povezanih pravnih lica propisani su odredbama čl. 55–57. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017). Prema odredbama člana 55. Zakona, grupu povezanih pravnih lica čine matično pravno lice i zavisna pravna lica, ukoliko među njima postoji neposredna ili posredna kontrola nad najmanje 75% akcija ili udela. Uslov za poresko konsolidovanje je da su sva povezana pravna lica rezidenti Republike Srbije i obveznici poreza na dobit koji sastavljaju PB 1. Grupa povezanih pravnih lica može da zahteva poresko konsolidovanje. Zahtev za poresko konsolidovanje podnosi matično pravno lice nadležnom poreskom organu i to najranije istekom poreskog perioda u kome su ispunjeni uslovi za poresko konsolidovanje, od početka do kraja tog perioda. Po prijemu Zahteva poreski organ u roku od 30 dana donosi rešenje kojim se odobrava poresko konsolidovanje, pa period konsolidovanja teče od poreskog perioda u kom su ispunjeni uslovi iz člana 55. st. 1–3. Zakona. Za taj poreski period matično pravno lice podnosi Obrazac KPB – Konsolidovani poreski bilans za grupu povezanih pravnih lica, a svaki član grupe sastavlja i dostavlja svoj poreski bilans na Obrascu PB 1 i svoju poresku prijavu na Obrascu PDP. Odobreno poresko konsolidovanje mora da se primenjuje najmanje 5 godina. U slučaju da se bilo koje pravno lice u grupaciji ili svi opredele za pojedinačno oporezivanje pre


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In