Iako je Narodna banka Srbije još 2014. godine donošenjem Zakona o platnim uslugama i usvajanjem pratećih podzakonskih akata i faktički ukinula obaveznu upotrebu pečata privrednih subjekata u vezi s platnim uslugama, uočeno je da u bankarskoj praksi često i dalje preovlađuju rešenja na osnovu kojih privrednici u svakodnevnom poslovanju upotrebljavaju pečat (npr. za overu obrazaca platnih naloga na šalteru), ne koristeći prednosti elektronskog i mobilnog bankarstva. Kako bi se unapredila i ujednačila praksa banaka i otklonile sve nedoumice među privrednim društvima i preduzetnicima, Narodna banka Srbije je usvojila izmene podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa, kojima su posebno precizirane odredbe koje privredne subjekte ne obavezuju na upotrebu pečata. Konkretno, radi se o sledećim podzakonskim propisima, o kojima će biti više reči dalje u tekstu: 1) Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa; 2) Odluka o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima i 3) Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica. Ovi propisu su objavljeni u „Službenom glasniku RS” broj 82/2017 od 8. 9. 2017. godine, a njihov prevashodni cilj je jasno definisanje ukidanja obaveze upotrebe pečata u platnom prometu, a uz to su navedenim izmenama izvršena i druga praktična prilagođavanja pomenutih podzakonskih propisa. Izmene Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa („Sl. glasnik RS”, br. 55/2015 i 82/2017 – u daljem tekstu: Odluka) jeste osnovni podzakonski propis kojim se uređuju bliži uslovi i način otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa korisnika platnih usluga kod pružaoca platnih usluga. U smislu Odluke: – „pružaocem platnih usluga” smatraju se Narodna banka Srbije, banka i Uprava za trezor, a – „tekućim računom” smatra se tekući račun, odnosno zajednički tekući račun koji se vodi kod pružaoca platnih usluga i koristi se za izvršavanje platnih transakcija u dinarima, kao i za druge namene u vezi sa uslugama koje se pružaju korisnicima platnih usluga. Poslodavce treba upozoriti da je u Odluci promenjena tačka 14. koja reguliše otvaranje i gašenje računa u banci. Prema novim odredbama tačke 14. Odluke, pored zahteva za otvaranje tekućeg računa, pravna lica moraju da podnesu banci i sledeću dokumentaciju: 1) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa; 2) za podnosioca zahteva za kog nije propisano registrovanje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In