Vlada Republike Srbije donela je ODLUKU o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu, koja je stupila na snagu 1. 7. 2017. godine (u daljem tekstu: Odluka). Odluka je doneta zbog sprovođenja odredbi Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, broj 68/2015 i 81/2016 – US – u daljem tekstu: Zakon), a u nastavku će biti dato više detalja o primeni Odluke i racionalizaciji broja zaposlenih u javnom sektoru za 2017. godinu. Primena odredbi Odluke 1.1. Na koga se odnosi Odluka Odlukom se određuje: – maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme, – u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave, – za kalendarsku 2017. godinu. Osnovna sadržina Odluke su tabelarni pregledi maksimalnog propisanog broja zaposlenih na neodređeno vreme po sistemima u javnom sektoru, onako kako ih je definisao Zakon, a konkretno: 1) U sistemu državnih organa – dat je maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u 2017. godini za državne organe, kao i za posebne, samostalne, nezavisne, regulatorne i druge organe i organizacije koje je osnovala Republika Srbija u skladu sa posebnim zakonom, zatim za javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja (ministarstva, uprave, zavodi, direkcije, sudovi, tužilaštva, inspektorati, ustanove, kancelarije i sl. organizacioni oblici u delokrugu državnih organa). 2)  U sistemu javnih službi – dat je maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u 2017. godini za javne službe kojima je osnivač Republika Srbija ili koje plate svojih zaposlenih finansiraju iz budžeta Republike Srbije, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to ko je osnivač javne službe (škole, zdravstvene ustanove i drugi organizacioni oblici u delokrugu javnih službi). 3) U sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine – dat je maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u 2017. godini za organe Pokrajine, javne službe, javna preduzeća, pravna lica osnovana od strane tih preduzeća, privredna društva i druge organizacije koje u sistemu Pokrajine imaju obavezu prijavljivanja podataka o zaposlenima u registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove finansija (Registar zaposlenih), odnosno zaposlene čije se plate odnosno zarade finansiraju iz budžeta Pokrajine. Tačkom 5. Odluke precizirano je da maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2017. godini jeste 4.695 zaposlenih. 4) U sistemu lokalne samouprave – dat
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In