Na dan 10. aprila 2020. godine stupile su na snagu izmene Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS” broj 53/2020), koje se primenjuju na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini. Napominjemo da su dva dana pre toga stupile na snagu i izmene u poreskom bilansu, o čemu je dat poseban komentar u ovom broju časopisa. View Fullscreen MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 103 POREZI Redakcija Izmena Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti Na dan 10. aprila 2020. godine stupile su na snagu izmene Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno so- cijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS” broj 53/2020), koje se primenjuju na obračunavanje i pla- ćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odno- sno za poreski period koji počinje u 2019. godini. Napominjemo da su dva dana pre toga stupile na snagu i izmene u poreskom bilansu, o čemu je dat poseban komentar u ovom broju časopisa. Suština izmena ogleda se u propisivanju da se obrazac POA ne podnosi uz poresku prija- vu PPDG-1S ni u elektronskom ni u papirnom obliku. Važno je istaći da obrazac PPDG-1S nije izmenjen. Dakle, kao što smo detaljnije pisali i u broju 2/2020 časopisa, u poreskom bilansu na obrascu PB 2, pod red. br. 22 – Ukupan iznos amortizacije koji se priznaje za poreske svrhe, obveznik upisu- je iznos amortizacije koja se priznaje u poreske svrhe, koji treba izračunati kao zbir sledećih iznosa: 1) zbirnog iznosa amortizacije iz kolone 7 obra- sca OA (za sve četiri amortizacione grupe) – stal- na sredstva stečena zaključno sa 31. 12. 2018. godine i nematerijalna sredstva stečena zaključno sa 31. 12. 2017. godine – obrazac OA je propisan i pod- nosi se elektronskim putem; 2) iznosa poreske amortizacije nepokretnosti koje su stečene zaključno sa 31. 12. 2018. godine – obrazac nije propisan i ne podnosi se ništa drugo; ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 104 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI 3) iznosa poreske amortizacije nematerijalnih sredstava koja su stečena od 1. januara 2018. godine – obrazac nije propisan i ne podnosi se ništa drugo; 4) ukupnog iznosa amortizacije koji se prizna- je kao rashod u poreskom periodu za sva
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In