Predmet oporezivanja PDV-om su isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku Srbiju. View Fullscreen 104 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Promet dobara bez naknade koji se izjednačava sa prometom dobara uz naknadu Uvod Predmet oporezivanja PDV-om su isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici Srbiji uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku Srbiju. Prometom dobara bez naknade smatra se is- ključivo promet dobara po osnovu kojeg obveznik PDV-a nema nikakvo potraživanje. Međutim, po- jedini promet dobara koji se vrši u Republici Srbiji bez naknade poistovećuje se sa prometom dobara uz naknadu, pa se na takav promet dobara takođe obračunava i plaća PDV. U vezi sa nave- denim, odredbe člana 4. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) govore o prometu dobara bez naknade koji se izjednačava sa prometom doba- ra uz naknadu. Promet dobara bez naknade koji se izjednačava sa prometom dobara uz naknadu ure- đen je Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga bez naknade, o utvr- đivanju uobičajenih količina poslovnih uzora- ka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti („Sl. glasnik RS” br. 118/12 – Pravilnik). Odredbom člana 4. stav 4. Zakona o PDV-u pro- pisano je da se sa prometom dobara uz naknadu iz- jednačava: 1) uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica; 2) svaki drugi promet dobara bez naknade; 3) iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene aktom koji donosi Vlada Repu- blike Srbije. Uzimanje dobara, odnosno svaki drugi promet dobara iz člana 4. stav 4. Zakona o PDV-u smatra se prometom dobara uz naknadu pod uslovom da PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može da se odbije u potpunosti ili srazmerno, nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza. ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 105 POREZI Prema tome, ako poreski obveznik vrši
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In