Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza (dalje: Pravilnik) objavljen je u „Službenom glasniku RS” br. 80/2019 od 8. 11. 2019. godine, a stupio je na snagu 16. 11. 2019. godine. Razlog za izmene i dopune navedenog pravilnika jeste usklađivanje njegovih odredbi sa izmenama u Zakonu o porezu na dodatu vrednost (dalje: Zakon o PDV-u), koje su objavljene u „Službenom glasniku RS” br. 72/2019, a stupile su na snagu 15. oktobra 2019. godine. View Fullscreen 34 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvari- vanja poreskih oslobođenja kod PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog pore- za (dalje: Pravilnik) objavljen je u „Službenom glasniku RS” br. 80/2019 od 8. 11. 2019. godine, a stupio je na snagu 16. 11. 2019. godine. Razlog za izmene i do- pune navedenog pravilnika jeste usklađivanje njegovih odredbi sa izmenama u Zakonu o porezu na dodatu vrednost (dalje: Zakon o PDV-u), koje su objavljene u „Službenom glasniku RS” br. 72/2019, a stupile su na snagu 15. oktobra 2019. godine. Detaljan komentar tih izmena Zakona o PDV-u objavljen je u broju 11/2019. Uvod Pomenutim izmenama Zakona o PDV-u prome- njeni su, između ostalog, i uslovi za povraćaj PDV-a nerezidentu – putniku, a propisano je i novo oslobođenje od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Promenjeni uslovi za povraćaj PDV-a nerezidentu – putniku Izmena u članu 24. Zakona o PDV-u odnosi se na vrednost dobara koja putnik u ličnom prtlja- gu otprema u inostranstvo. Znači, PDV ne plaća se na promet dobara koja putnik otprema u ino- stranstvo u ličnom prtljagu, u nekomercijalne svrhe, ako: (1) putnik u Republici nema prebivalište ni boravište, (2) dobra se otpremaju pre isteka tri kalendar- ska meseca po isteku kalendarskog meseca u ko- jem je izvršen promet dobara, (3) ukupna vrednost isporučenih dobara jednaka je ili veća od 6.000 dinara, uključujući PDV, (4) obveznik PDV-a poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo. Osim toga, dodat je stav kojim se trgovcu (ob- vezniku PDV-a koji je izvršio promet) nalaže obaveza da putniku na njegov zahtev izda doku- mentaciju na osnovu koje putnik može da ostva- ri povraćaj
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In