Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 24. oktobra 2019. godine utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu i uputila ga Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i usvajanje. S obzirom na to da u toku skupštinske procedure usvajanja ovog predloga zakona može doći do izmena, nakon usvajanja Zakona objavićemo informaciju o njegovom usvajanju i stupanju na snagu, kao i informaciju o eventualnim izmenama u odnosu na Predlog. View Fullscreen 40 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Predlog izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 24. oktobra 2019. godine utvrdi- la je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu i uputila ga Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i usvajanje. S obzirom na to da u toku skupštinske procedure usvajanja ovog predloga zakona može doći do izmena, nakon usvajanja Zakona objavićemo informaciju o njego- vom usvajanju i stupanju na snagu, kao i informaciju o eventualnim izmenama u odnosu na Predlog. Uvod Kako je navedeno u objašnjenju predlagača Zakona, osnovni razlog za donošenje ovog za- kona jeste potreba da se smanji administrira- nje u vezi sa prometom nepokretnosti. Stoga se predlaže da se, umesto mogućnosti da obveznik poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava podnese poresku prijavu pre- ko javnog beležnika koji je sačinio, overio ili potvrdio ispravu po osnovu koje se vrši prenos prava na nepokretnosti, ukine obavezu navedenim obveznicima da podnose poreske prijave za utvrđivanje poreza po tim osnovama kad se nasleđe, poklon ili prenos apsolutnih prava vrše po osnovu isprave ili odluke koju javni beležnik donese prilikom vršenja zako- nom poverenih ovlašćenja (ako poreska obave- za nastaje na dan izvršenja te radnje, odnosno pravosnažnosti te odluke). Naime, podatke u vezi sa prometom nepokretnosti po tim osno- vama javni beležnik dostavlja republičkom organu nadležnom za poslove katastra preko e-šaltera (čime izvršava obaveze ustanovlje- ne zakonom kojim se uređuje postupak upisa u Ka- tastar nepokretnosti i Katastar vodova), a taj organ prosleđuje ih Poreskoj upravi za potrebe utvrđivanja poreza. Predlaže se da se poreska prijava ne podnosi ni kad se nasleđe i poklon (nepokretnosti i pokretnih stvari) ostvaruje u ostavinskom postupku u kome odluku donosi javni beležnik. Iz istih razloga predlaže se i ukidanje obaveze obveznicima poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige da pod- nose poreske prijave
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In