Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 – у даљем тексту: Измене Закона) ступио је на снагу 1. јануара 2018. године, с тим што се неке измењене одредбе Закона примењују већ приликом састављања пореског биланса за 2017. годину, односно поједине одредбе се примењују: 1) у 2017. години приликом утврђивања, обрачунавања и плаћања пореза на добит – измене везане за исправку вредности и отпис потраживања (чл. 16, 16а и 22а); 2) од 1. априла 2018. године – измене које се односе на сужавање предмета опорезивања порезом на добит по одбитку и достављање пореске пријаве за порез на добит по одбитку у року од три дана; 3) од 1. августа 2018. године – измене које се односе на обавезу подношења пореске пријаве у случају обуставе стечајног поступка услед продаје стечајног дужника као правног лица, односно обуставе поступка ликвидације, које ће се примењивати; 4) од 1. јануара 2018. године – све остале измене и допуне Закона. У наставку следе најбитније новине у Закону о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон). Измене које се примењују на утврђивање опорезиве добити за 2017. годину У питању су Измене Закона у вези са исправком вредности и отписом потраживања. У том смислу мењан је члан 16. Закона тако што су брисане одредбе које се односе на услове под којима се у пореском билансу банке признаје расход по основу отписа потраживања на име кредита одобрених физичким односно правним лицима, јер су исте обухваћене изменом члана 22а, па су извршена правно-техничка усаглашавања. Прецизирано је да се на терет расхода признаје исправка вредности појединачних потраживања из ст. 1. и 2. овог члана, ако је од рока за њихову наплату односно реализацију до краја пореског периода прошло најмање 60 дана. Ова


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In