Skupština Privredne komore Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini („Sl. glasnik RS”, br. 114/2017 – u daljem tekstu: Odluka). Ovde se treba podsetiti da su članovi Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije, a postaju članovi Privredne komore Srbije upisom u Registar privrednih subjekata. Prema Odluci od 1. 1. 2018. godine članovi Komore – pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, kao i prema poslovnom prihodu ostvarenom u 2016. godini, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, i to na sledeći način: mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda; mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda; srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda; velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda. Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 godišnjeg iznosa koji se priznaje kao rashod za članarine komorama u poreskom bilansu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica. Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20 miliona RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda. Na iznet način članarinu plaćaju i: – ogranci stranih pravnih lica i – članovi koji su pristupili u članstvo Komore, a članovi su organa i tela Komore, a u slučaju da oni ne prikazuju ostvaren poslovni prihod u finansijskim izveštajima, plaćaju članarinu u visini od 3.000,00 RSD mesečno. Poslovni prihod, u smislu navedenih merila, predstavlja: za banke – zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda od naknada i provizija (AOP 1005) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1021); za davaoce finansijskog lizinga – zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda od naknada (AOP 1005) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1019); za društva za osiguranje – zbir obračunatih premija životnih i neživotnih osiguranja, saosiguranja (AOP 1003, AOP 1004) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015); za društva za reosiguranje – zbir obračunate premije reosiguranja i retrocesija (AOP 1010) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015); za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima – zbir prihoda
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In