Потребно је да се ради састављања финансијских извештаја за 2017. годину предузме читав низ активности у вези са пословним догађајима, које се морају рачуноводствено верификовати. У те припремне радње, које претходе састављању финансијских извештаја, убраја се следеће: 1) детаљна провера свих прокњижених ставки које се односе на пословне промене у 2017. години, као и да ли су исте евидентиране на одговарајућим субаналитичким контима у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016 и 46/2017 – у даљем тексту: Правилник о Контном плану за буџетски систем); 2) усаглашавање примљених и утрошених буџетских средстава (административни и други трансфери између директних и индиректних корисника); 3) усклађивање стања главне књиге са помоћним књигама; 4) усаглашавање финансијских пласмана, потраживања и обавеза; 5) спровођење извршеног пописа, односно свођење књиговодственог стања имовине и обавеза према стању у пописним листама за 2017. годину, као и књижење инвентурних разлика; 6) провера књижења датих и примљених аванса у вези са продајом и набавком добара, извршењем услуга и извођењем грађевинских радова; 7) провера књижења набавке нефинансијске имовине и извора из којих је вршено финансирање те набавке; 8) провера обрачуна исправке вредности нефинансијске имовине у сталним средствима на терет капитала и исправности књижења; 9) провера евиденције о ПДВ-у; 10) провера прокњижених књиговодствених промена, са посебним освртом на обавезу исказивања ПДВ-а на одговарајућим контима за кориснике јавних средстава; 11) провера књижења трошкова и учинака код обвезника који се баве производњом; 12) провера свих радњи у вези са књижењима која проистичу из примене члана 4. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС”, број 18/2015 – у даљем тексту: Правилник о финансијским извештајима); 13) провера обавезе састављања, попуњавања и подношења СВС обрасца (Спецификација враћених средстава)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In