Ne može svaki iznos PDV-a koji je iskazan u računima prethodnog učesnika u prometu, odnosno dobavljača da se koristi kao prethodni porez. Da bi se steklo pravo na odbitak prethodnog PDV-a iz računa prethodnog učesnika u prometu, odnosno dobavljača, potrebno je da budu ispunjeni određeni opšti uslovi. Pored toga, Zakonom o PDV-u propisani su i specifični slučajevi u kojima postoji ili ne postoji pravo na odbitak PDV-a. View Fullscreen 154 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Pravo na odbitak prethodnog poreza kroz poslednja mišljenja Ministarstva finansija Ne može svaki iznos PDV-a koji je iskazan u računima prethodnog učesnika u prometu, odnosno dobavljača da se koristi kao prethodni porez. Da bi se steklo pravo na odbitak prethodnog PDV-a iz računa prethodnog učesnika u prometu, odnosno dobavljača, potrebno je da budu ispunjeni određeni opšti uslovi. Pored toga, Zakonom o PDV-u propisani su i specifični slučajevi u kojima postoji ili ne postoji pravo na odbitak PDV-a. Prethodni porez predstavlja iznos PDV-a obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, koji obveznik može da odbije od PDV-a koji duguje. Iznosi prethodnog i dugovanog poreza su dva podatka ključna za utvrđivanje iznosa poreske obaveze u poreskom periodu. Prema članu 51. Za- kona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u), obveznik je dužan da za svaki poreski period plati PDV, koji je jednak pozitivnoj razlici između ukupnog iznosa poreske obaveze i iznosa prethodnog poreza, i to u roku za podnošenje poreske prijave. Ako je razlika između ukupnog iznosa poreske obaveze i iznosa prethodnog poreza negativna, odnosno ako je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povra- ćaj razlike, a ako se obveznik ne odluči za to, razlika se priznaje kao poreski kredit. Napomena: Ne može svaki iznos PDV-a koji je iskazan u računima prethodnog učesnika u prometu, odnosno dobavljača da se koristi kao prethodni porez. Da bi se steklo pravo na odbitak prethodnog PDV-a iz računa prethodnog učesnika u prometu, odnosno dobavljača, potrebno je da budu ispunjeni određeni opšti uslovi. Pored toga, Zakonom o PDV-u propisa- ni su i specifični slučajevi u kojima postoji ili ne postoji pravo na odbitak PDV-a. Članom 28. Zakona o PDV-u definisano je koji subjekt i pod kojim uslovima
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In