U ovom tekstu predstavljene su pojedine odredbe Uredbe o budžetskom računovodstvu, uz osvrt na najnovije izmene objavljene u „Službenom glasniku RS” br. 27/2020 od 13. 3. 2020, koje su stupile na snagu 21. 3. 2020. godine (izuzev odredbi člana 16, koje se odnose na fakturu (račun) kao računovodstvenu ispravu u elektronskom obliku, koje će se primenjivati počev od 1. jula 2021. godine). View Fullscreen MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 145 BUDŽETSKI KORISNICI dipl. ekon. Maja Jovanović, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Izmene Uredbe o budžetskom računovodstvu koje su stupile na snagu 21. marta 2020. godine U ovom tekstu predstavljene su pojedine odredbe Uredbe o budžetskom računovodstvu, uz osvrt na najnovije izmene objavljene u „Službenom glasniku RS” br. 27/2020 od 13. 3. 2020, koje su stupile na snagu 21. 3. 2020. godine (izuzev odredbi člana 16, koje se odnose na fak- turu (račun) kao računovodstvenu ispravu u elektronskom obliku, koje će se primenjivati počev od 1. jula 2021. godine). Uvod Uredba o budžetskom računovodstvu (dalje: Ured- ba) prvi put je doneta 2003. godine („Sl. glasnik RS” br. 125/2003) na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 9/2002 i 87/2002), a poslednji put promenjena je 2006. godine. Zakon o budžetskom sistemu, na osnovu kojeg je Ured- ba doneta, prestao je da važi 25. 7. 2009. godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o budžetskom si- stemu, koji je i danas u primeni („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – drugi zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019, Odluka US RS – 33/2019, Rešenje US RS – 48/2019 – dalje: Zakon). Shodno odredbama člana 106. stav 2. Zakona propisano je da odredbe stare uredbe, koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona, mogu da se primenjuju do donošenja novog podzakonskog akta na osnovu ovog zakona, odnosno do upodobljavanja odredbi Uredbe Zakonu. Najveći deo aktuelne izmene odnosi se na usklađivanje termina u Uredbi sa povezanim pro- pisima, a prvenstveno sa Zakonom o budžetskom sistemu. Pored toga, razmotreni su i nazivi in- stitucija koje su promenile naziv u međuvreme- nu (Republički fond za zdravstveno osiguranje umesto prethodnog termina „zavod”), a brisane su i kaznene odredbe. 1 Osnovne odredbe Uredbe o budžetskom računovodstvu i najnovije izmene 1.1 Budžetsko računovodstvo Odredbama člana 1. ove uredbe propisano je da se Uredbom bliže uređuje budžetsko računovodstvo i sistem glavne knjige. Najnovijim izmenama bri-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In