Plaćanja između privrednih subjekata prenosom novčanih sredstava sa računa na račun osnovni je način plaćanja, ali nije redak slučaj da se u praksi svog poslovanja pravna lica služe i drugim načinima izmirivanja obaveze, pored ovog direktnog plaćanja dospelih obaveza. Naime, u određenim okolnostima, kada je to moguće, ekonomski je opravdano sprovesti i neki od vidova plaćanja koji ne podrazumeva potrebu raspolaganja novčanim sredstvima, kao što su izmirivanja obaveza putem kompenzacije, asignacije, cesije, preuzimanjem – ustupanjem duga ili pristupanjem dugu. Ovakav način izmirivanja dugova omogućava pravnim licima brže poslovanje, veći obrt dobara, usluga i novca, a time i ekonomičnije poslovanje. Izmirivanje obaveza putem kompenzacije, asignacije, cesije, preuzimanjem – ustupanjem duga i pristupanja dugu regulisano je pre svega Zakonom o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – Odluka USJ, 57/89, „Sl. list SRJ”, br. 31/93 i „Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja – u daljem tekstu: Zakon o obligacionim odnosima). Međutim, treba imati u vidu da je  mogućnost izmirivanja međusobnih novčanih obaveza ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način, propisana i članom 5. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015). Pri tome treba upozoriti na to da, prema odredbama ovog zakona, pravna lica ne mogu da izmiruju međusobne novčane obaveze ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način, ukoliko su njihovi računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate, osim ako drukčije nije utvrđeno zakonom kojim se uređuje poreski postupak. Istim zakonom je propisano i da se obaveze koje su izmirene na neki od navedenih načina, osim ako su izmirene prebijanjem (kompenzacija), evidentiraju preko računa kod pružaoca platnih usluga najmanje jedanput mesečno, po pravilu krajem meseca. U nastavku teksta uslediće detaljniji opisi sprovođenja izmirivanja obaveza putem asignacije. Osnovna načela asignacije Asignacija (asignatio – doznaka) je pisana izjava jednog pravnog lica (asignanta, uputioca) drugom privrednom društvu (asignatu, upućeniku) da za njegov račun isplati određeni iznos trećem privrednom društvu (asignataru, primaocu uputa), a to treće lice ovlašćuje da tu isplatu primi u svoje ime. Prilikom izmirivanja obaveza asignacijom postoji obligacioni odnos između tri pravna lica radi izmirivanja dve obaveze, od kojih se jedno privredno društvo nalazi u ulozi poverioca. Za izmirivanje


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In