Плаћања између привредних субјеката преносом новчаних средстава са рачуна на рачун основни је начин плаћања, али није редак случај да се у пракси свог пословања правна лица служе и другим начинима измиривања обавезе, поред овог директног плаћања доспелих обавеза. Наиме, у одређеним околностима, када је то могуће, економски је оправдано спровести и неки од видова плаћања који не подразумева потребу располагања новчаним средствима, као што су измиривања обавеза путем компензације, асигнације, цесије, преузимањем – уступањем дуга или приступањем дугу. Овакав начин измиривања дугова омогућава правним лицима брже пословање, већи обрт добара, услуга и новца, а тиме и економичније пословање. Измиривање обавеза путем компензације, асигнације, цесије, преузимањем – уступањем дуга и приступања дугу регулисано је пре свега Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – Одлука УСЈ, 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља – у даљем тексту: Закон о облигационим односима). Међутим, треба имати у виду да је  могућност измиривања међусобних новчаних обавеза уговарањем промене поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија, приступање дугу, преузимање дуга, уступање дуга и др.), пребијањем (компензација) и на други начин, прописана и чланом 5. Закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност („Сл. гласник РС”, бр. 68/2015). При томе треба упозорити на то да, према одредбама овог закона, правна лица не могу да измирују међусобне новчане обавезе уговарањем промене поверилаца, односно дужника у одређеном облигационом односу (асигнација, цесија, приступање дугу, преузимање дуга, уступање дуга и др.), пребијањем (компензација) и на други начин, уколико су њихови рачуни у тренутку плаћања блокирани ради извршења принудне наплате, осим ако друкчије није утврђено законом којим се уређује порески поступак. Истим законом је прописано и да се обавезе које су измирене на неки од наведених начина, осим ако су


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In