Уводне напомене   Уопштено говорећи, задуживање представља последицу недостатка новчаних средстава ради сервисирања доспелих обавеза из текућег пословања или пак финансирања капиталних улагања из дугорочних туђих извора (у недостатку сопствених извора), засновано на технолошко-економској оправданости таквог улагања. У обављању послова из своје надлежности сва правна лица, без обзира на то да ли су сврстана у привредну или ванпривредну делатност, могу да узимају кредите како би решила питање неликвидности због, временски гледано, неравномерног прилива и одлива новчаних средстава. Међутим, ваља имати на уму да даваоци кредита (финансијске институције) претходно проверавају кредитну способност тражиоца кредита. Будући да је предмет разматрања у овом тексту задуживање јединица локалне самоуправе, у наставку ће уследити осврт на законску регулативу која поближе одређује њен карактер, улогу и задатке, који проистичу из законске регулативе.             Локална самоуправа, према општеприхваћеној дефиницији, представља аутономни систем управљања локалним заједницама конституисаним на ужим деловима државне територије, при чему обавља изворне послове из надлежности који јој припадају по Уставу и другим законима заснованим на Уставу. Надлежност локалне самоуправе односи се и на пренесене, поверене или делегиране послове који су јој пренети од стране Републике Србије или аутономне покрајине.             Питање задуживања јединица локалне самоуправе биће посматрано кроз два вида. Први вид је законски оквир, као правни основ који омогућује задуживање јединица локалне самоуправе за одређене случајеве предвиђене законом, који дефинише услове под којима је задуживање могуће, као и ко преузима обавезу гаранта за враћање дуга и какве последице настају због немогућности враћања кредита или измирења обавеза по емитованим хартијама од вредности. Други вид је финансијско-рачуноводствени третман узетог кредита или емитованих хартија од вредности. Међутим, овде ће се анализа ограничити на задуживање јединица локалне самоуправе посматрано у контексту емитовања муниципалних обвезница. 1. Законски прописи који уређују статус, надлежност и делокруг рада јединица локалне самоуправе Постоји више законских прописа који из различитих углова посматрања уређују


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In