Uvod Interna finansijska kontrola u javnom sektoru predstavlja sveobuhvatan i inovativan pristup upravljanju u javnom sektoru, koji podrazumeva kombinaciju instrumenata za efikasno i efektivno upravljanje javnim resursima, oblikovanje kulture upravljanja i transformaciju društva. Interna finansijska kontrola u javnom sektoru obuhvata: 1) finansijsko upravljanje i kontrolu kod korisnika javnih sredstava; 2) internu reviziju kod korisnika javnih sredstava; 3) harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije koju obavlja Ministarstvo finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju. Revizija sistema predstavlja strukturisanu analizu i ocenu stepena u kojem sistemi interne kontrole obezbeđuju ispunjavanje ciljeva organizacije, a obuhvata: 1) analizu sistema organizacije u okviru procene potreba za revizijom; 2) procenu načina funkcionisanja internih kontrola u okviru sistema, tako da može da se formira mišljenje o tome da li je moguće pouzdati se u sistem kao podršku rukovodstvu da ostvari ciljeve; 3) uveravanje rukovodstva organizacije da sistemi funkcionišu onako kako su i osmišljeni; 4) konstruktivne i praktične preporuke za jačanje sistema i upravljanje identifikovanim rizicima i 5) korišćenje nalaza revizije individualnih sistema kako bi se upotpunila opšta uverenost u adekvatnost kontrola. Interna revizija postupa po godišnjem planu rada koji se donosi na osnovu strateškog plana revizije. Regulatorni okvir za internu reviziju kod korisnika javnih sredstava Sistem interne finansijske kontrole (u daljem tekstu: IFKJ) uređen je Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… i 113/2017). Ovim zakonom utvrđene su komponente sistema IFKJ, koji čine finansijsko upravljanje, interna revizija i Centralna jedinica za harmonizaciju. U skladu sa ovim zakonom usvojeni su podzakonski akti, i to: – Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013); – Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013); – Pravilnik o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, broj 9/2014). Propisi o sistemu interne finansijske kontrole u javnom sektoru nalažu uspostavljanje i usaglašavanje sistema interne kontrole sa međunarodno prihvaćenim standardima, izveštavanje o uspostavljanju sistema i proveru kvaliteta aktivnosti sistema interne kontrole. Treba pomenuti i Strategiju razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine („Sl. glasnik RS”, br. 51/2017), kao dokument kojim se definiše okvir IFKJ. Strategija ima za cilj da ugradi standardnu praksu finansijskog upravljanja


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In