Pravna lica ukupan rezultat poslovanja prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu. Dok obrazac Bilans uspeha popunjavaju sva pravna lica, odnosno preduzetnici, obrazac Izveštaj o ostalom rezultatu popunjavaju pravna lica koja primenjuju MRS i MSFI, odnosno MSFI za MSP. Ostali ukupni rezultat čine stavke prihoda i rashoda (uključujući i reklasifikacije usled korigovanja) koje nisu priznate u Bilansu uspeha kako se zahteva ili dozvoljava prema drugim MSFI. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 49 RAČUNOVODSTVO Redakcija Izveštaj o ostalom rezultatu za 2019. godinu Pravna lica ukupan rezultat poslovanja prikazuju u dva posebna izveštaja: u Bilansu uspeha i u Izveštaju o ostalom rezultatu. Dok obrazac Bilans uspeha popunjavaju sva pravna lica, odnosno preduzetnici, obrazac Izveštaj o ostalom rezultatu popunjavaju pravna lica koja primenjuju MRS i MSFI, odnosno MSFI za MSP. Ostali ukupni rezultat čine stavke prihoda i rashoda (uključujući i reklasifikacije usled korigovanja) koje nisu priznate u Bilansu uspeha kako se zahteva ili dozvoljava prema drugim MSFI. Uvod Ukupan ostali rezultat sačinjavaju stavke prihoda i rashoda koje nisu priznate u Bilan- su uspeha. Znači, komponente UKUPNOg ostalog rezultata čine stavke koje se, prema zahtevima pojedinih MSFI, odnosno MSFI za MSP, pri- znaju u okviru kapitala, a ne u okviru prihoda i rashoda u Bilansu uspeha. S obzirom na to da je iskazivanje ovih stavki uglavnom uslovljeno primenjenom računovodstvenom politikom, mnogi entiteti neće ni imati podatke za iska- zivanje na većini pozicija u Izveštaju o ostalom rezultatu. Osnovna svrha Izveštaja o ostalom rezultatu je da se sagleda koliki je ukupan (sveobuhvatan) rezultat u nekom obračunskom periodu, tako što se u obzir uzmu ne samo osnovne stavke prihoda i rashoda već i dobici i gubici po drugom osnovu, koji se iskazuju u Bilansu stanja u okviru kapita- la. Iz tog razloga Izveštaj o ostalom rezultatu, pored komponenti ostalog rezultata, sadrži i podatak o UKUPNOm sveobuhvatnom rezultatu perioda koji predstavlja zbir neto rezultata iz Bilansa uspeha i neto ostalog rezultata (pozi- cije AOP 2024 i 2025, u zavisnosti od toga da li je ostvaren dobitak ili gubitak). U skladu sa tim, društvo koje nema nijednu komponentu ostalog rezultata u propisanom obrascu iskazaće samo podatak o neto rezul- tatu (iz Bilansa uspeha), koji će biti jednak UKUPNOm neto sveobuhvatnom rezultatu pe- rioda. Sadržina i forma obrazaca finansijskih iz- veštaja, kao i sadržina pozicija u obrascima, propisane su Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In