Odlukom o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga („Sl.list grada Beograda“, br. 85/2018 i 74/2019) uređuju se uslovi korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga, zahtevi u pogledu materijala od kojih je kesa proizvedena, kao i prava i obaveze trgovaca u vezi sa korišćenjem kesa kod isporuke robe na mestu prodaje, na teritoriji grada Beograda.

Obaveze trgovaca na teritoriji grada Beograda

Trgovci su u obavezi da u maloprodajnim objektima i uslužnim i drugim delatnostima ograniče upotrebu vrlo laganih plastičnih kesa a od 1. januara 2020. godine lake plastične kese u potpunosti zamene papirnim kesama.

Trgovci su dužni da na mestu prodaje, u svim maloprodajnim objektima, kao i u uslužnim i drugim delatnostima na teritoriji grada Beograda, stave potrošačima na raspolaganje papirne kese i torbe za višekratnu upotrebu, koje su pogodne za reciklažu, kao zamena za lagane plastične kese.

Kazne

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice (a kaznom od 25.000 dinara odgovorno lice), ako postupa suprotno navedenim odredbama. Ako ovaj prekršaj izvrši preduzetni, kazniće se novčanom kaznom od 75.000,00 dinara.

Zabrana u Novom Sadu tek od 1. januara 2021. godine

Odlukom o zabrani korišćenja plastičnih kesa na mestu prodaje roba i usluga („Sl. list grada Novog Sada“, br. 49/2019) od 1.1.2021. godine propisuje se zabrana korišćenja plastičnih kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga na teritoriji Grada Novog Sada, osim biorazgradivih plastičnih kesa proizvedenih u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo.