RAČUNOVODSTVO Knjižno zaduženje izdato od nerezidentnog lica u elektronskoj formi kao računovodstvena isprava Nabavna vrednost zemljišta (na kojem postoji pravo korišćenja) treba da bude posebno iskazana od nabavne vrednosti objekta Fond – kao pravno lice – može da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu POREZ NA DODATU VREDNOST Promet upotrebljavane opreme kao sporedni promet uz promet objekta za koji je propisano poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona Isporuka nameštaja bez ugradnje nema karakter prometa iz oblasti građevinarstva, niti se smatra sporednim prometom uz izvođenje završnih građevinskih radova Isporuka sa ugradnjom opreme za sisteme za zalivanje zelenih površina „pop up” ne smatra se prometom iz oblasti građevinarstva Pravo na oslobođenje od PDV-a prilikom izvoza dobara ima lice koje je u JCI-u navedeno kao pošiljalac/izvoznik (rubrika 2 JCI) Prodavac zemljišta nema pravo na odbitak PDV-a obračunat po osnovu primljene usluge posredovanja pri prodaji zemljišta Promet koji se vrši donatoru, implementarnom ili podimplementarnom partneru u skladu sa ugovorom o donaciji zaključenim sa Republikom Srbijom oslobođen je PDV-a Obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke novoizgrađenog poslovnog objekta koji će iznajmljivati (uz obavezu obračunavanja PDV-a) Radovi u okviru sanacije, zatvaranja i rekultivacije nesanitarne deponije smetlišta koji se (ne)smatraju prometom iz oblasti građevinarstva Smanjenje iznosa obračunatog PDV-a kod prodavca i storniranje pogrešno izdatih računa Naknada za promet usluga koje vrši fakultet ili univerzitet Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu ulaganja u rekonstrukciju ili adaptaciju objekta nabavljenog sa ciljem dalje prodaje zavisi od toga da li će promet predmetnog objekta biti oporeziv PDV-om U slučaju kada promet usluga u okviru realizacije projekta finansiranog sredstvima kredita EIB vrši domaće lice koje nije obveznik PDV-a, ne postoji obaveza obračunavanja PDV-a Lice iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV-u poreski je dužnik za promet iz oblasti građevinarstva koji tom licu vrši obveznik PDV-a Obveznik PDV-a ima pravo da stornira pogrešno izdate račune Ozelenjavanje delova objekta ima karakter sporednog prometa u okviru izgradnje objekta (poreski dužnik je investitor), a pojedinačne aktivnosti i stavke troškova iskazane u privremenoj situaciji imaju karakter segmenata prometa iz oblasti građevinarstva Poreski tretman potraživanja investitora od izvođača radova po osnovu troškova struje, vode, usluge obezbeđenja, korišćenja mobilnih toaleta i dr. koje neposredno koristi izvođač radova Mesto prometa usluge servisa dobara i isporuka rezervnih delova kao sporedan promet u vršenju usluge U slučaju kada strano lice – obveznik PDV-a vrši
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In