Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00328/2019-03 pod 1)

Da li prodavac usled tržišnih kretanja i interesovanja kupaca može ponovo da vrši prodaju robe koja je bila na rasprodaji usled prestanka njene prodaje i koji je minimalni period koji mora da protekne između kraja rasprodaje i ponovnog početka prodaje robe?

Zakonom o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 52/2019), članom 37. stavom 3, propisuje se da je rasprodaja robe, prodaja po nižoj ceni u odnosu na prethodnu cenu, u slučaju prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe.

U skladu sa navedenim, ne postoji mogućnost ponovne prodaje robe koja je već bila na rasprodaji usled prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe.

 

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00328/2019-03 pod 2)

Koji je minimalni rok između kraja jedne akcijske prodaje i početka druge akcijske prodaje iste robe, u kom roba mora da se prodaje po redovnoj ceni, odnosno po ceni koja nije umanjena?

Članom 37. stavom 7. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) propisano je da je akcijska prodaja, prodaja robe/usluge po ceni koja je niža od prethodne cene te robe/usluge i traje ne duže od 31 dan. U stavu 8. Zakon navodi da trgovac i pružalac usluge koji organizuju akcijsku prodaju sa rokom važenja do tri dana ne moraju da istaknu sniženu i prethodnu cenu, već jasno određenje procenta sniženja.

Zakon ne propisuje koliko vremena treba da protekne između dve akcijske prodaje iste robe, već samo maksimalno trajanje akcije.

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00328/2019-03 pod 3)

Koji je minimalni rok koji mora da prođe između kraja promotivne prodaje i početka akcijske prodaje robe koja se prvi put uvodi u prodaju (rok u kom se roba prodaje po ceni većoj nego u promotivnoj prodaji)?

Član 36. stav 9. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) definiše promotivnu prodaju, kao prodaju robe koja se prvi put uvodi u ponudu trgovca i koja se stoga nudi po nižoj ceni od cene koja će biti formirana u redovnoj ponudi, a članom 37. stav 7, akcijsku prodaju kao prodaju robe/usluge po ceni koja je niža od prethodne cene te robe/usluge i traje ne duže od 31 dan.

Kao što se vidi u gorenavedenom tekstu, u Zakonu se ne navodi koliki vremenski period mora da prođe između kraja promotivne prodaje i početka akcijske prodaje robe.

 

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00328/2019-03 pod 4)

Koja je minimalna količina robe za koju je dozvoljeno oglašavanje prodajnih podsticaja (npr. koji je procenat od ukupnih artikala u maloprodajnom objektu)?

 

Članom 38. stavom 1. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) zabranjeno je oglašavanje prodajnih podsticaja za robu koje ima u tako maloj količini da je očigledno da se time namerava privlačenje kupaca radi navođenja na kupovinu druge robe, osim ako nije naznačena jasno raspoloživa količina na dan početka prodajnog podsticaja.

Zakon jasno propisuje da, u slučaju oglašavanja prodajnih podsticaja, roba ne sme biti u tako maloj količini, gde bi namera bila privlačenje kupaca na kupovinu druge robe, sem u slučaju da je jasno naznačena raspoloživa količina na dan oglašavanja.

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00328/2019-03 pod 5)

U slučaju oglašavanja procenata sniženja, da li je dozvoljeno da se oglašava procenat sniženja u odnosu na samo jednu grupu artikala (npr. oprema za bebe) i da li se najmanje jedna petina artikala na koje se odnosi najveći procenat sniženja može odnositi samo na tu jednu grupu artikala?

 

Član 36. stav 1. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) prodajni podsticaj definiše kao ponudu robe/usluge pod povoljnijim uslovima u odnosu na redovnu ponudu, i to naročito sa sniženom cenom, posebnim uslovima prodaje, isporuke, sa obećanjem nagrade, sa pratećim poklonima, u programima lojalnosti, odnosno drugim pogodnostima. Dalje, u stavu 2. ističe se šta ponuda prodajnog podsticaja naročito sadrži i to: vrstu podsticaja; precizno i jasno određenje robe/usluge na koju se odnosi; period važenja podsticaja, sa naznakom datuma početka i datuma isteka, a u slučaju rasprodaje sa naznakom „dok traju zalihe”; sve eventualne posebne uslove vezane za ostvarivanje prava na podsticaj.

Zakon u članu 38. stav 2. navodi da kod oglašavanja procenta sniženja, najveći procenat sniženja može da se navede ukoliko se odnosi na najmanje jednu petinu robe u asortimanu trgovca na svakom prodajnom mestu na koji se prodajni podsticaj odnosi.

Mišljenja smo da se oglašavanje procenta sniženja može odnositi na određenu kategoriju robe, pri čemu ta kategorija mora biti precizno i jasno odrediva kako se potrošač ne bi dovodio u zabludu.

 

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00329/2019-0 pod 6)

Ukoliko trgovac odluči da trajno snizi cenu određenog proizvoda, da li je dozvoljeno oglašavati ovu činjenicu sa opisom „trajno snižena cena”?

 

Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) u članu 36. definisano je da je prodajni podsticaj ponuda robe/usluge pod povoljnijim uslovima u odnosu na redovnu ponudu, i to naročito sa sniženom cenom, posebnim uslovima prodaje, isporuke, sa obećanjem nagrade, sa pratećim poklonima, u programima lojalnosti, odnosno drugim pogodnostima.

Ponuda prodajnog podsticaja naročito sadrži:

1) vrstu podsticaja;

2) precizno i jasno određenje robe/usluge na koju se odnosi;

3) period važenja podsticaja, sa naznakom datuma početka i datuma isteka, a u slučaju rasprodaje sa naznakom „dok traju zalihe”;

4) sve eventualne posebne uslove vezane za ostvarivanje prava na podsticaj.

Organizovanje, a samim tim i oglašavanje prodajnih podsticaja sa opisom trajno snižena cenane sadrži jedan od osnovnih elemenata prodajnih podsticaja, period važenja, pa se kao takav ne može ni sprovoditi.

 

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00329/2019-03 pod 1)

Da li se podaci iz deklaracije za robu koja se nalazi u trgovini na malo mogu menjati ukoliko je deklaracija koja se nalazi na robi stavljena na robu očiglednom omaškom?

 

Članom 34. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe, poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje. Podaci iz deklaracije za robu koja se nalazi u trgovini na malo ne mogu da se menjaju ili uklanjaju.

Na osnovu napred navedenog, mišljenja smo da nije moguće menjati deklaraciju na robi koja se nalazi u trgovini na malo, jer se na taj način potrošaču ne pruža jasna i precizna informacija o poreklu robe, što je u suprotnosti sa pomenutim članom zakona.

 

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00329/2019-03 pod 2)

Da li se obaveza oglašavanja i jedinične cene robe odnosi na svu robu koju trgovac oglašava ili samo na robu za koju, u skladu sa članom 35. stav 10, ministar propisuje obavezu isticanja jedinične cene?

 

Članom 35. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) definisano je da jedinična cena predstavlja konačnu cenu, uključujući i porez, po jedinici mere, kao što je kilogram, litar, metar, kvadratni metar, kubni metar ili druga jedinica mere koja se uobičajeno koristi u prometu određene robe/usluge. Jedinična cena se ne mora posebno isticati ako je jednaka prodajnoj ceni. Ministar bliže propisuje vrstu robe za koju se ističe jedinična cena i način isticanja.

S tim u vezi, mišljenja smo da je kod oglašavanja potrebno isticati i jediničnu cenu robe samo kod proizvoda za koje je ministar propisao obavezu isticanja jedinične cene i njihov način isticanja.

 

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00329/2019-03 pod 3)

Koliko dana bi trebalo da je roba/usluga ponuđena po ranijoj ceni da se taj period ne smatra zanemarljivo kratkim periodom? Da li se za svaku vrstu robe isti period smatra zanemarljivo kratkim periodom?

 

Članom 38. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) zabranjeno je oglašavanje prodajnih podsticaja kojim se oglašava navodna rasprodaja ili prividno sniženje cene robe ili usluga, obim sniženja ili sl., ako je ranija cena neistinito prikazana ili je roba/usluga bila ponuđena po ranijoj ceni u zanemarljivo kratkom periodu.

S tim u vezi, trgovac je dužan da u poslovanju postupa u skladu sa zakonskom regulativom i profesionalnom pažnjom, poštujući kodekse ponašanja i pravila tržišnog postupanja, i shodno tome može da odredi period, zavisno od vrste i količine robe, u kome se neće menjati cena.

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00329/2019-03 pod 4)

Koliko dugo promotivni period može trajati, tj. koliko dugo trgovac može nuditi robu koju je prvi put uveo u ponudu po promotivnoj ceni?

 

Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), član 36. stav 9, promotivna prodaja definisana je kao prodaja robe koja se prvi put uvodi u ponudu trgovaca i koja se stoga nudi po nižoj ceni od cene koja će biti formirana u redovnoj ponudi.

Zakonom nije određeno koliko može da traje promotivna ponuda, međutim, u skladu sa članom 36. stav 2. mora biti određen period važenja podsticaja sa naznakom datuma početka i datuma isteka podsticaja.

 

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00329/2019-03 pod 5)

Da li proizvod kome je snižena cena tokom sezonskog sniženja može odmah nakon isteka sezonskog sniženja biti na rasprodaji ili je potrebno da, nakon što se završi sezonsko sniženje, predmetni proizvod bude nuđen po redovnoj ceni neko vreme pre početka rasprodaje istog?

 

Član 37. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) definiše prodaju robe sa sniženom cenom. S tim u vezi, sezonsko sniženje je prodaja robe po sniženoj ceni nakon proteka sezone i najviše dva puta godišnje. Sezonsko sniženje započinje u razdoblju između 25. decembra i 10. januara i 1. i 15. jula. Sezonsko sniženje može trajati najviše 60 dana po sezonskom sniženju.

Rasprodaja robe je prodaja po nižoj ceni u odnosu na prethodnu cenu, u slučaju prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe.
Na osnovu gorepomenutog, trgovac može nakon sezonskog sniženja da ponudi robu na rasprodaju, ukoliko se roba prodaje po nižoj ceni od prethodne, u slučaju prestanka poslovanja trgovca ili prestanka prodaje predmetne robe. Trgovac nije u obavezi da robu koja je bila na sniženju nudi po redovnoj ceni, pre označavanja rasprodaje.

 

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 334-00-03375/2019-03

Prodajni podsticaj – prateći poklon

Da li je ispravno da trgovac u ponudi asortimana ima proizvod koji se prodaje u pakovanju u zbiru od čega bi određeni broj istog proizvoda bio gratis, a da bez poklona, tj. gratisa u prodaji nudi samo jedan komad tog proizvoda, tj. da li bi mogli imati u prodaji brijače koji bi se prodavali u pakovanju od 6 + 2, od kojih su dva brijača gratis, i pored te ponude imati u ponudi još brijač po komadu, dok u ponudi ne bi bilo brijača u pakovanju od 6 komada? S tim u vezi, obaveštavamo vas sledeće:
Članom 36. stav 7. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/19) propisano je da je ponuda pratećeg poklona moguća samo ako trgovac, odnosno pružalac usluge već nudi robu/uslugu bez pratećeg poklona.
U skladu sa tim, ukoliko trgovac u redovnoj prodaji ima brijač po komadu, istovetan kao brijači za koje bi ponudio prodajni podsticaj, i ukoliko zbir cena šest brijača po komadu nije manji od cene pakovanja brijača 6 + 2, može nuditi prodajni podsticaj koji se odnosi na pakovanje brijača 6 + 2, od kojih su dva brijača gratis.