Počev od 1. januara 2018. godine način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem, u skladu sa čl. od 40. do 42. Zakona o porezu na dohodak građana, vrši se saglasno odredbama novog Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS”, br. 90/2017, 38/2018 i 20/2019 – dalje: Pravilnik). Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod podnosi se na obrascu PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti (dalje: poreska prijava PPDG-1R). Poreska prijava za paušalni prihod od samostalne delatnosti na obrascu PPDG-1R, kao i izmenjena poreska prijava, od 1. januara 2018. godine podnose se isključivo u elektronskom obliku, na način utvrđen odredbama Pravilnika. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 165 POREZI Redakcija Kada je preduzetnik u obavezi da podnese poresku prijavu PPDG-1R do 31. januara 2020. godine? Počev od 1. januara 2018. godine način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđi- vanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem, u skladu sa čl. od 40. do 42. Zakona o porezu na dohodak građana, vrši se saglasno odredbama novog Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS”, br. 90/2017, 38/2018 i 20/2019 – dalje: Pravilnik). Poreska prijava za utvrđivanje poreza i do- prinosa za obavezno socijalno osiguranje na pa- ušalni prihod podnosi se na obrascu PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i do- prinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti (dalje: poreska prijava PPDG-1R). Poreska prijava za paušalni prihod od samo- stalne delatnosti na obrascu PPDG-1R, kao i iz- menjena poreska prijava, od 1. januara 2018. godine podnose se isključivo u elektronskom obliku, na način utvrđen odredbama Pravilnika. Časopis POSLOVNI SAVETNIK preporučite i drugima! ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 166 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI Rok za podnošenje poreske prijave je 31. januar 2020. godine FDo 31. januara 2020. godine poresku pri- javu PPDG-1R u obavezi su da podnesu: } preduzetnici koji su i u 2019. godini bili paušalno oporezivani, ali samo u slučaje- vima da je u 2019. godini došlo do značajnije
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In