Za postojanje poreskog oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza nije bitno da li je subjekt koji pruža uslugu javna ustanova ili privatna škola, privatni fakultet itd., već da li je pružalac usluga registrovan za obavljanje delatnosti obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko) i profesionalne prekvalifikacije i da li se predmetna delatnost vrši u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast. Osim toga, usluge organizovanja seminara, obuka, usavršavanja, edukacija i slično nemaju karakter obrazovnih usluga u smislu Zakona o PDV-u, nevezano za to da li ih pruža registrovana obrazovna ustanova ili drugo lice. View Fullscreen 160 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik PS”, br. 84/04, 86/04 − ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 − dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisano je da su predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okvi- ru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Re- publiku. Članom 25. Zakona o PDV-u predviđena su poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza. Kada je u pitanju ova vrsta oslobođenja, ne postoji obaveza obračunavanja PDV-a, ali ne postoji ni pravo na odbitak prethodnog poreza za dobra i usluge nabavljene u prethodnoj fazi prometa. Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza, po- red člana 25. Zakona o PDV-u, definisana su i odredbama Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 120/12 i 86/15 – dalje: Pravilnik). Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga ima sledeće karakteristike: XXza promet dobara i usluga iz člana 25. Zakona o PDV-u obveznik PDV-a oslobođen je obračuna- vanja i plaćanja PDV-a; dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Usluga obrazovanja i profesionalne prekvalifikacije Za postojanje poreskog oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza nije bitno da li je subjekt koji pruža uslugu javna ustanova ili privatna škola, privatni fakultet itd., već da li je pružalac usluga registrovan za obavljanje delatnosti obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko) i profesionalne prekvalifikacije i da li se predmetna delatnost vrši u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast. Osim toga, usluge organizovanja seminara, obuka, usavršavanja, edukacija i slično nemaju karakter obrazovnih usluga u smislu Zakona o PDV-u, nevezano za to da li ih pruža registrovana obrazovna
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In