Почетком грејне сезоне многи буџетски корисници (установе, органи, министарства, заводи, болнице, факултети и сл.) приступају набавци горива, па је у наредном тексту дато неколико примера његовог рачуноводственог евидентирања.

Корисници буџетских средстава обавезни су да, у складу са чланом 5. ст. 1. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06 – у даљем тексту: Уредба), примењују готовинску основу приликом вођења буџетског рачуноводства. Према одредбама истог члана Уредбе, корисници буџетских средстава могу водити рачуноводствене евиденције и према обрачунској основи за потребе интерног извештавања, под условом да се финансијски извештаји израђују на готовинској основи ради консолидованог извештавања.

Примери у наредном тексту дати су у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски сyстем („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016 и 47/2017). Предмет интересовања овде је синтетички конто 421200 – Енергетске услуге – који садржи аналитичка конта на којима се књиже услуге за електричну енергију и трошкови грејања.

  1. Књижење трошкова услуга за електричну енергију – 421211

У оквиру аналитичког конта 421210 – Услуге за електричну енергију – прописан је субаналитички конто 421211 – Услуге за електричну енергију, на коме се књиже трошкови за утрошену електричну енергију.

 

Пример 1:

Корисник буџетских средстава је од електродистрибуције примио фактуру за утрошену електричну енергију у износу од 72.000,00 динара (основица 60.000,00 динара и ПДВ 12.000.00 динара). Корисник буџетских средстава има право на одбитак претходног пореза. Фактура је плаћена у целости у пореском периоду.

Књи­же­ње:

Ред. бр.­ Кон­то­ О­пи­с И­знос­
ду­гу­је­ по­тра­жу­је­ ду­гу­је­ по­тра­жу­је
1 2 3 4 5 6
1. 131211 Об­ра­чу­на­ти не­пла­ће­ни рас­хо­ди 60.000,00
123961 По­рез на до­да­ту вред­ност у при­мље­ним фак­ту­ра­ма по оп­штој сто­пи (осим пла­ће­них аван­са) 12.000,00
252111 До­ба­вља­чи у зе­мљи 72.000,00
– за оба­ве­зе по фак­ту­ри до­ба­вља­ча
2. 252111 До­ба­вља­чи у зе­мљи