Zakon o izmena i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 72/2019, a stupio je na snagu 15. 10. 2019. godine. Zakon će se primenjivati od 1. januara 2020. godine, osim izmena u članovima 24. i 26, kao i odredaba koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona. View Fullscreen 36 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Komentar izmena i dopuna Zakona o PDV-u Zakon o izmena i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 72/2019, a stupio je na snagu 15. 10. 2019. godine. Zakon će se primenjivati od 1. januara 2020. godine, osim izmena u članovima 24. i 26, kao i odredaba koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u (dalje: Zakon) ima 11 članova (od kojih je posled- nji član u vezi sa stupanjem i primenom Zakona), a izmene se odnose na sledeće: 1) Novi članovi 7a, 7b i 7v – uređen je poreski tretman (ne)namenskih vrednosnih vaučera. 2) Član 10 – precizirano je pravilo o određiva- nju poreskog dužnika. 3) Član 10a – precizirana je obaveza stranog lica da se evidentira kao obveznik PDV-a i u sluča- ju kada vrši promet koji je oslobođen PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza. 4) Član 11 – uređen je način određivanja mesta prometa dobara koji se vrši na brodu, odnosno u letilici ili vozu u toku prevoza putnika. 5) Član 12 – uređeno je mesto prometa usluge pre- daje jela i pića za konzumaciju na brodu, odnosno u letilici ili vozu u toku prevoza putnika, a pre- cizirano je i određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta i boravišta primaoca usluge. 6) Član 16 – izdavanje računa kao momenat na- stanka poreske obaveze. NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 37 AKTUELNA TEMA 7) Član 24 – uvodi se poresko oslobođenje za promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara koji se vrši u okviru izgradnje auto-puteva od javnog interesa, a delimično su izmenjena i pravila o poreskom oslobođenju za promet dobara koja put- nik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu. 8) Član 26 – delimično su proširena poreska oslobođenja za uvoz pojedinih dobara. 9) Član 30 – propisana
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In