Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 113/2017 и ступа на снагу 1. јануара 2018. године, с тим што се неке измењене одредбе Закона примењују од 1. јануара 2018. године, поједине од 1. априла, односно од 1. јула 2018. године, а има и одредаба које ће се примењивати тек од 1. јануара 2019. године, што ће бити појашњено у овом тексту (у даљем тексту: Измене Закона). Иначе, измене Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 86/2004 – исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015 и 108/2016 – у даљем тексту: Закон) уследиле су првенствено са циљем да се одложи почетак примене новог начина вођења евиденције о ПДВ-у и подношења Прегледа обрачуна ПДВ-а уз сваку пореску пријаву. Поред наведеног, најбитније измене Закона односе се на: – проширење промета добара и услуга који се не сматра прометом у смислу ПДВ-а; – увођење могућности опорезивања инвестиционог злата по посебном поступку; – омогућавање смањења обрачунатог ПДВ-а који је порески дужник интерно погрешно обрачунао и користио као одбитни ПДВ; – коришћења претходног ПДВ-а по основу издатака за исхрану запослених и других радно ангажованих у угоститељству, ако се врши наплата; – прописивања места промета јединствених туристичких услуга; – прописивање права на рефакцију ПДВ-а приликом куповине првог стана који је предмет хипотеке, односно предмет извршења у извршном поступку. Пошто су датуми примене различити за већи део извршених измена, коментар истих је дат по датумима примене законских одредаба. Измене Закона које се примењују од 1. јануара 2018. године 1) Проширено је изузимање од опорезивања, односно дефинисан је промет који се, са аспекта Закона, не сматра прометом добара и услуга. У том смислу је новим чланом 6а Закона прописано да се не сматра


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In