Уводне напомене У часопису „Пословни саветник” број 12/2017 детаљно је објашњено вођење евиденције о промету добара и услуга који је ослобођен ПДВ-а, са и без права на одбитак претходног пореза, као и начин исказивања података у Обрасцу ПОПДВ за тај промет, у складу са Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини Прегледа обрачуна ПДВ-а („Сл. гласник РС”, број 90/2017 – у даљем тексту: Правилник). Настављајући се на наведена објашњења, у овом броју часописа говори се о ПДВ евиденцији која се мора водити за опорезиви промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник који врши тај промет и о ПДВ-у обрачунатом за промет другог лица (ПДВ који као порески дужник обрачунава стицалац добара или прималац услуга), затим о посебним поступцима опорезивања, укупном промету и укупно обрачунатом ПДВ-у, као и о исказивању података о том промету у Обрасцу ПОПДВ (делови 3, 3а, 4 и 5). Истовремено се потврђује најављена могућност померања рока примене обавезе достављања Обрасца ПОПДВ јер је, усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), и званично одложен рок примене до 1. јула 2018. године. У наставку је дат преглед делова Обрасца ПОПДВ, и то: – део 3 – Опорезив промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ-а и обрачунати ПДВ; – део 3а – Обрачунати ПДВ за промет другог лица; – део 4 – Посебан поступак опорезивања туристичких агенција и половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета; – део 5 – Укупан промет добара и услуга и укупно обрачунати ПДВ. Опорезив промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ-а и обрачун ПДВ-а за промет другог лица О опорезивом промету добара и услуга који врши обвезник ПДВ-а подаци из евиденције исказују се у делу 3. Обрасца ПОПДВ, док се о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In