U članku su predstavljene najznačajnije izmene koje sadrži Nacrt zakona o računovodstvu, čija je javna rasprava bila otvorena od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine, što predstavlja izuzetno kratak period za raspravu. Takođe, osvrt na Nacrt zakona uključuje lični i profesionalni stav autora u vezi sa pojedinim predloženim izmenama. View Fullscreen 6 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Uvod U obrazloženju predlagača koje se odnosi na donošenje novog nacrta o računovodstvu pojašnjeno je da je važeći Zakon o računovod- stvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018) iz 2013. godine, koji uređuje materiju korpo- rativnog računovodstva, delimično usklađen sa novom Direktivom 2013/34/EU o godišnjim finansijskim izveštajima, konsolidovanim finansijskim izveštajima i povezanim izve- štajima određenih vrsta privrednih društava. Ovaj zakon nije usklađen sa Direktivom 2014/95/ EU o izmeni Direktive 2013/34/EU u pogledu obja- vljivanja nefinansijskih informacija i razno- likosti određenih velikih preduzeća i grupa. Navedeno je ukazalo na potrebu dalje harmoni- zacije domaćeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama EU, što je osnov za donoše- nje novog zakona o računovodstvu. Poglavlje I – Osnovne odredbe U članu 2. Nacrta zakona o računovodstvu (dalje: Nacrt) navedene su definicije pojmova, ali su data daleko šira razmatranja pojmova u odnosu na prethodni zakon, a istim su uvedeni i novi pojmovi, koji, po mišljenju autora, ne bi trebalo da budu regulisani u Zakonu o raču- novodstvu, već u drugim zakonima koji uređuju navedenu oblast. Na primer, daju se definicije pravnog lica koje deluje u ekstraktivnoj indu- striji, pravnog lica koje deluje u seči primarnih šuma, projekata i plaćanja, a u vezi su sa pojedi- nim odredbama koje se kasnije pojavljuju u Nacr- tu. Smatramo da navedene definicije, zajedno sa kasnijim članovima zbog kojih su i iznete, treba da budu unete u zakone koji uređuju navedene in- dustrije i oblasti, a ne u Zakon o računovodstvu. Značajna novina ogleda se u tome što su u čla- nu 4. Nacrta u obveznike primene zakona uvr- štene i stečajne mase registrovane u Registru stečajnih masa koji vodi Agencije za privredne registre. Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika Promenjeni su kriterijumi i nove granične vrednosti za određivanje veličine pravnih lica u cilju usklađivanja sa zahtevima Direk- tive 2013/34/EU. U sledećoj tabeli dati su krite- rijumi za razvrstavanje pravnih lica u skladu sa Nacrtom: Mr Milica Bjelić, ovlašćeni interni i eksterni revizor Komentar Nacrta zakona o računovodstvu U članku su predstavljene najznačajnije izmene koje sadrži Nacrt zakona o ra-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In