U članku su predstavljene najznačajnije izmene koje sadrži Nacrt zakona o reviziji, čija je javna rasprava otvorena od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine, što predstavlja izuzetno kratak period za javnu raspravu. Takođe, osvrt na Nacrt zakona uključuje lični i profesionalni stav autora u vezi sa pojedinim predloženim izmenama. View Fullscreen 12 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Mr Milica Bjelić, ovlašćeni interni i eksterni revizor Komentar Nacrta zakona o reviziji U članku su predstavljene najznačajnije izmene koje sadrži Nacrt zakona o re- viziji, čija je javna rasprava otvorena od 12. avgusta do 2. septembra 2019. go- dine, što predstavlja izuzetno kratak period za javnu raspravu. Takođe, osvrt na Nacrt zakona uključuje lični i profesionalni stav autora u vezi sa pojedi- nim predloženim izmenama. Uvod Pružanje usluga revizije finansijskih izve- štaja u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o reviziji („Sl. glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18), koji je stupio na snagu 24. jula 2013. godine (od- nosno izmene 30. aprila 2018. godine), kao i podzakonskim aktima donetim za njegovo spro- vođenje. U vreme donošenja (2013. godine) Zakon o reviziji bio je predmet usklađivanja sa Osmom direktivom EU (2006/43/EZ) koja uređuje oblast zakonske revizije i sa kojom je ovaj zakon u pot- punosti usklađen. U međuvremenu je 16. aprila 2014. godine doneta Direktiva o izmeni Osme direktive (2014/56/EU), čija je primena obave- zna za članice EU počev od juna 2016. godine, kao i Uredba EU broj 537/2014, sa kojima je aktuelni zakon delimično usklađen. Osnovni razlozi koji su podstakli predla- gača da pristupi izradi novog Nacrta zakona o reviziji (dalje: Nacrt) svakako su: 1) usklađivanje sa zahtevima novih propisa EU (Direktiva 2014/56/EU i Uredba EU 537/2014) kojima se uređuje ova oblast i 2) otklanjanje uočenih nedostataka u primeni postojećeg zakonskog rešenja. Nacrt je podeljen u 10 poglavlja. Poglavlje I – Osnovne odredbe (čl. od 1. do 11. Nacrta) Ovo poglavlje sadrži odredbe kojima se utvr- đuje predmet uređivanja ovog zakona, kojima se definišu osnovni pojmovi i kojima se uređuje utvrđivanje i objavljivanje prevoda MSR, zatim koja pravna i fizička lica – preduzetnici mogu OKTOBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 13 AKTUELNA TEMA da obavljaju poslove revizije, kao i odredbe koje pojašnjavaju nedostojnost za obavljanje revizi- je, sticanje licenci i obavljanje drugih poslova u oblasti revizije i odredbe o licenciranim ovlašćenim revizorima i uslovima za njihovo ovlašćivanje za obavljanje usluga revizije, ali i za njihovo kontinuirano profesionalno usa- vršavanje. Članom 2. Nacrta
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In