S obzirom na to da članovi Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije nisu uspeli da usaglase stavove u vezi sa visinom nove minimalne cene rada za 2020. godinu, odluku o njenoj visini donela je Vlada, sa pozivom na stav 2. člana 112. Zakona o radu, u kome se kaže da, ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije. View Fullscreen 18 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Mr Željko Albaneze Minimalna zarada za 2020. godinu utvrđuje se prema novoj minimalnoj ceni rada od 172,54 dinara neto S obzirom na to da članovi Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije nisu uspeli da usaglase stavove u vezi sa visinom nove minimalne cene rada za 2020. godinu, odluku o njenoj visini donela je Vlada, sa pozivom na stav 2. člana 112. Zakona o radu, u kome se kaže da, ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije. Uvod Prema odredbama člana 112. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – dr. propis), minimalna cena rada utvrđuje se odlukom Socijalno-ekonomskog saveta osno- vanog za teritoriju Republike Srbije (dalje: Socijalno-ekonomski savet). Pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi se naročito od eg- zistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice, izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, zatim od kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada i stope ras- ta bruto domaćeg proizvoda, kao i od kretanja potrošačkih cena, produktivnosti i prosečne zarade u Republici. Minimalna cena rada utvr- đuje se po radnom času, bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu najkasnije do 15. septem- bra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine. Minimalna cena rada ne može da se utvrdi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu. Konkretno, prema Odluci o visini minimal- ne cene rada za period januar–decembar 2020. godine („Sl. glasnik RS”, br. 65/2019 od 13. 9. 2019. godine), minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2020. godine iznosi 172,54 dinara neto po radnom času. To je poveća- nje od 11,1% u odnosu na minimalnu cenu rada od 155,30 dinara po radnom času, koja važi za 2019. godinu. Utvrđivanje minimalne zarade u 2020. godini Vlada je donela odluku o minimalnoj
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In