Zakonom su propisane radnje provera, službenih kontrola, nadzora i drugih mera radi utvrđivanja prirode eventualnih nepravilnosti prilikom korišćenja sredstava pomoći, obezbeđenih iz različitih izvora finansiranja. Za sprovođenje kontrole nad korišćenjem ovih sredstava zadužena je Budžetska inspekcija Ministarstva finansija, koja vrši ex-post kontrole zakonitosti pojedinačnih transakcija. View Fullscreen NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 113 BUDŽETSKI KORISNICI Dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Kontrola korišćenja sredstava dobijenih za finansiranje projekata Zakonom su propisane radnje provera, službenih kontrola, nadzora i drugih mera radi utvrđivanja prirode eventualnih nepravilnosti prilikom kori- šćenja sredstava pomoći obezbeđenih iz različitih izvora finansiranja. Za sprovođenje kontrole nad korišćenjem ovih sredstava zadužena je Budžetska inspekcija Ministarstva finansija, koja vrši ex-post kontrole zakonitosti pojedinačnih transakcija. Uvod Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018 i 31/2019) definisano je da finansijsku pomoć Evropske unije predstavljaju sredstva Evropske unije koja se koriste za namene i spro- vode prema pravilima utvrđenim sporazumima između Republike Srbije i Evropske unije, kao i da je finansiranje učešća Republike Srbije, od- nosno lokalne vlasti u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije finansijsko učešće Re- publike Srbije, odnosno lokalne vlasti u spro- vođenju programa finansijske pomoći Evropske unije koje može da se obezbedi iz različitih izvora finansiranja. Zakonom o budžetskom sistemu propisano je da je za sprovođenje fiskalne politike i upra- vljanje javnim finansijama i sredstvima Repu- blike Srbije u skladu sa principima, pravilima i procedurama utvrđenim ovim zakonom odgo- vorna Vlada, a izvršni organ lokalne vlasti od- govoran je za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i pri- manjima i rashodima i izdacima na način koji je u skladu sa ovim zakonom. Zakonom o budžetskom sistemu definisano je da su javni prihodi svi prihodi ostvareni oba- veznim plaćanjima poreskih obveznika, pravnih i fizičkih lica koja koriste određeno javno dobro ili javnu uslugu, kao i svi drugi prihodi koje ostvaruju korisnici budžetskih sredstava i sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Donacije, transferi i finansijska pomoć Evropske unije vrsta su javnih prihoda i pri- manja (transferna sredstva su sredstva koja se iz budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti prenose budžetu na drugom nivou vlasti, budžetu na istom nivou vlasti i organiza- cijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i između organizacija za obavezno socijalno osi- guranje za doprinose za osiguranje, a donacija je namenski bespovratni prihod, koji se ostvaruje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In