Inspekcija rada u postupku inspekcijskog nadzora primenjuje više kontrolnih lista. U prošlom broju članak je posvećen kontrolnoj listi koja se tiče oblasti radnih odnosa, dok je u ovom broju tema ona kontrolna lista koja se odnosi na oblast bezbednosti i zdravlja na radu. View Fullscreen 170 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Saša Pavlović, diplomirani pravnik Kontrolna lista za inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Inspekcija rada u postupku inspekcijskog nadzora primenjuje više kontrol- nih lista. U prošlom broju članak je posvećen kontrolnoj listi koja se tiče oblasti radnih odnosa, dok je u ovom broju tema ona kontrolna lista koja se odnosi na oblast bezbednosti i zdravlja na radu. Uvod Članom 61. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon – dalje: Zakon) propisano je da nadzor nad primenom propisa iz obla- sti bezbednosti i zdravlja na radu vrši mi- nistarstvo nadležno za rad preko inspektora rada. Član 63. Zakona propisuje radnje koje inspek- tor rada ima pravo i dužnost da preduzme u po- stupku kontrole bezbednosti i zdravlja na radu, tj. ima pravo da: 1) pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju; 2) sasluša i uzima izjave od odgovornih i zainte- resovanih lica; 3) pregleda poslovne prostorije, objekte, po- strojenja, uređaje, sredstva i opremu za ličnu zaštitu, predmete, robu i sl.; 4) uzima uzorke radi analize, ekspertiza i sl.; 5) naređuje merenja koja obavlja druga stručna or- ganizacija kad poslodavac samostalno ili preko određene stručne organizacije vrši merenja u od- govarajućim oblastima, a rezultati izvršenog merenja pružaju osnov za to; 6) poslodavcima, zaposlenim, njihovim predstav- nicima i sindikatu daje obaveštenja i savete u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i o merama čijom primenom se obezbeđuje izvršava- nje ovog zakona na najefikasniji način; 7) u skladu sa podnetim zahtevom, poslodavca i zaposlenog ili predstavnika zaposlenih obave- sti o izvršenom inspekcijskom nadzoru i utvr- đenom stanju; 8) preduzima druge radnje za koje je ovlašćen dru- gim propisom. Članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS”, br. 36/15) sačinjene su kon- trolne liste inspekcije rada, koje navedena inspekcija primenjuje u postupku redovnog in- spekcijskog nadzora, a dostupne su na sajtu Mi- nistarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U postupku inspekcijskog nadzora najviše se koristi kontrolna lista u oblasti radnih odno- sa. Pored nje, zastupljena je i kontrolna lista iz oblasti bezbednosti i zdravlja
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In