Sport predstavljaju svi oblici fizičke aktivnosti čiji je cilj da se kroz neorganizovano ili organizovano učešće izraze ili poboljšaju fizička spremnost ili mentalno blagostanje, stvore društveni odnosi ili postignu rezultati na takmičenjima svih nivoa. Zakonom o sportu, koji je donet 4. februara 2016. godine, („Sl. glasnik RS”, broj 10/2016), definisano je da je sport deo fizičke kulture koji obuhvata svaki oblik organizovanog i neorganizovanog obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti od strane fizičkih i pravnih lica u sistemu sporta, u cilju zadovoljenja potreba čoveka za stvaralaštvom, afirmacijom, fizičkim vežbanjem i takmičenjem sa drugima. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 165 BUDŽETSKI KORISNICI Sport predstavljaju svi oblici fizičke aktiv- nosti čiji je cilj da se kroz neorganizovano ili organizovano učešće izraze ili poboljšaju fi- zička spremnost ili mentalno blagostanje, stvo- re društveni odnosi ili postignu rezultati na takmičenjima svih nivoa. Zakonom o sportu, koji je donet 4. februara 2016. godine, („Sl. glasnik RS”, broj 10/2016), definisa- no je da je sport deo fizičke kulture koji obuhvata svaki oblik organizovanog i neorganizovanog oba- vljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatno- sti od strane fizičkih i pravnih lica u sistemu sporta, u cilju zadovoljenja potreba čoveka za stva- ralaštvom, afirmacijom, fizičkim vežbanjem i takmičenjem sa drugima. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze spor- tista i ostalih fizičkih lica u sistemu sporta, pitanja vezana za pravni položaj, organizaciju i registraciju preduzetnika i pravnih lica u si- stemu sporta, opšti interes i potrebe i interesi građana u oblasti sporta, finansiranje, katego- rizacije u oblasti sporta, nacionalna strategi- ja razvoja sporta u Republici Srbiji, školski i univerzitetski sport i fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta, sportski objekti, organizo- vanje sportskih priredbi, nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, vođenje evidencija i nadzor nad radom or- ganizacija u oblasti sporta. Za zadovoljavanje potreba i interesa građana je- dinice lokalne samouprave u oblasti sporta jedi- nice lokalne samouprave u svom budžetu obezbeđuju odgovarajuća sredstva, uz poštovanje prioriteta utvrđenih ovim zakonom. Pod potrebama i interesima građana za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva u budžetu jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom, podrazu- mevaju se: 1) podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom; 2) izgradnja, održavanje i opremanje sportskih obje- kata na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a Dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Raspodela sredstava u lokalnoj samoupravi za
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In