U ovom tekstu biće dat osvrt na kontrolu prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku, kao i na nepravilnosti koje se u vezi sa tim javljaju u praksi. View Fullscreen 84 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Uvod Odredbama člana 25. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018 i 31/2019) propisano je da za finansiranje nadležnosti jedinice lokalne samouprave budžetu jedinice lokalne samouprave pripadaju javni prihodi i primanja, i to: porezi u delu utvrđenom zakonom, takse, naknade u skladu sa zakonom, samodoprinos, donacije i transferi, finansijska pomoć Evropske unije, prihodi nastali upotrebom javnih sredstava i primanja. Prihodi nastali upotrebom javnih sredstava su: (1) prihodi od kamata; (2) prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini Republike Srbije, koje koristi jedinica lokalne samouprave, odnosno organi, organizacije i službe jedinice lokalne samouprave i indirektni korisnici njenog budžeta; (3) prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom; (4) prihodi nastali prodajom usluga korisnika sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave čije je pružanje ugovoreno sa fizičkim i pravnim licima na osnovu njihove slobodne volje; (5) prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine jedinice lokalne samouprave i oduzeta imovinska korist u tom postupku; Dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Kontrola prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku U ovom tekstu biće dat osvrt na kontrolu prihoda od novčanih kazni izreče- nih u prekršajnom postupku, kao i na nepravilnosti koje se u vezi sa tim ja- vljaju u praksi. (6) prihodi od koncesione naknade u skladu sa Zakonom. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 i 96/17) propisano je da se sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave obezbeđuju iz izvornih i ustupljenih prihoda, transfera, primanja po osnovu zaduživanja i drugih prihoda i primanja utvrđenih Zakonom. Jedinici lokalne samouprave sa nivoa Republike pripadaju ustupljeni prihodi i transferi. Republika ustupa jedinici lokalne samouprave prihode od naknada ostvarenih na teritoriji jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom. Prihode od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje jedinica lokalne samouprave ostvaruje na osnovu odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 55/14, 33/13 – US RS, 96/15 – drugi
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In