S namerom da se omogući upoznavanje sa odredbama procesnih zakona u prethodnim brojevima časopisa započeto je tumačenje odredbi Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA). Obrađene su odredbe od 1. do 37. člana Zakona i ukazano je na povezanost u primeni sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP) i Zakona o inspekcijskom nadzoru. U ovom broju dato je tumačenje poreske prijave i izmenjene poreske prijave. View Fullscreen Dipl. ekon. Stojanka Tošić Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – poreska prijava i utvrđivanje činjenica S namerom da se omogući upoznavanje sa odredbama procesnih zakona u pret- hodnim brojevima časopisa započeto je tumačenje odredbi Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA). Obrađene su odredbe od 1. do 37. člana Zakona i ukazano je na povezanost u primeni sa odredbama Zakona o op- štem upravnom postupku (ZUP) i Zakona o inspekcijskom nadzoru. U ovom broju dato je tumačenje poreske prijave i izmenjene poreske prijave. Poreska prijava Poreska prijava je: ● izveštaj poslat Poreskoj upravi po osnovu ostvarenih prihoda, ostvarenih rashoda, dobiti, imovine, prometa dobara i usluga; JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 99 POREZI ● propisana po formi i sadržaju i osnovu za utvrđivanje poreske obaveze. Poresku prijavu može da podnese lice ovlašćeno za podnošenje prijave. Poreska prijava se podnosi: ● u roku od 15 dana od nastanka poreske obaveze, ● u papirnoj formi ili elektronski. Zakonom su propisani poreski oblici za koje prijava može da se podnese u elektronskoj formi, i to: ● prema Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (dalje: porezi i doprinosi po odbitku): PPP-PD,PPP; ● prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost: PP PDV, POPDV, REF-1, REF-2, REF -3A, REF-5; ● porez na dobit pravnih lica: PP-PDP; ● godišnji porez na dohodak građana: PPDG-1R, PPDG-2R, PPDG-3R; ● porez na dobit pravnih lica po odbitku: PP- PDPO/S; ● porez na dobit pravnih lica po rešenju, saglasno odgovarajućim odredbama zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica: PP-KDZN; ● akcize: PP-OA, PP-OAK, PP- OAEL, OAKG, PP- TOA; ● porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige: PPDG-1S; ● porez na premije neživotnog osiguranja: PP- PPNO; ● poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva: PP ODO; ● poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In