U ovom tekstu objašnjena je kontrolna lista budžetske inspekcije Ministarstva finansija – Kontrolna lista materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, KL-001-03/01. View Fullscreen SEPTEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 81 BUDŽETSKI KORISNICI Dipl. pravnik Slobodanka Kelečević, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Kontrolna lista Budžetske inspekcije U ovom tekstu objašnjena je kontrolna lista Budžetske inspekcije Ministar- stva finansija – Kontrolna lista materijalno-finansijskog poslovanja i na- menskog i zakonitog korišćenja sredstava, KL-001-03/01. Uvod Obaveza izrade Kontrolne liste propisa- na je odredbama člana 14. st. 1. i 4. Zakona o in- spekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS”, br. 36/15, 44/18 – dr. zakon, 95/18), kojima je propisano da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, kao i da ih objavi na svojoj internet stranici i primenju- je u postupku redovnog inspekcijskog nadzora i mešovitog inspekcijskog nadzora u delu koji se odnosi na redovan nadzor, kao i u inspekcijskom nadzoru na državnoj granici koji se obavlja re- dovno. U postupku vanrednog inspekcijskog nadzora inspekcija može da koristi kontrolne liste kada to odgovara prirodi, predmetu i obuhvatu vanrednog nadzora. Postupajući u granicama predmeta inspekcij- skog nadzora iz naloga za inspekcijski nadzor, inspektor preduzima one provere i druge rad- nje koje su sadržane u kontrolnoj listi. Druge provere i radnje na koje je ovlašćen inspektor može da preduzme ako u toku nadzora utvrdi da je neophodno da se one preduzmu radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i zako- nitog i bezbednog poslovanja i postupanja, i to kada su te provere i radnje u bliskoj vezi sa pi- tanjima iz kontrolne liste, što unosi u zapisnik o inspekcijskom nadzoru. Ako utvrdi da preko toga postoji nezako- nitost koja zahteva da se, saglasno delokrugu inspekcije, preduzmu hitne mere radi spreča- vanja ili otklanjanja neposredne opasnosti po zakonom i drugim propisom zaštićena dobra, prava i interese, odnosno da postoji rizik van kontrolne liste koji je visok ili kritičan – in- spektor pokreće vanredan inspekcijski nadzor. Po potrebi, a najmanje dva puta godišnje in- spekcija preispituje sadržinu kontrolne liste i, ako utvrdi da je to opravdano, menja je i dopu- njava. Nadzirani subjekat može da dostavi in- spekciji izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni ri- zika, koje je sproveo saglasno sadržini kon- trolne liste i pravilima o proceni rizika. Uz ovaj izveštaj, nadzirani subjekat inspek- ciji prilaže i odgovarajuću dokumentaciju, odnosno drugi materijal (fotografije i dr.) kojim se potkrepljuju nalazi iz
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In