U pogledu kultivisane imovine treba razlikovati potrošna dobra, kao proizvode koji se dobijaju od bioloških sredstava, od osnovnog stada i višegodišnjih zasada, pod kojima se podrazumevaju biološka sredstva za reprodukciju. Prilikom računovodstvenog obuhvatanja potrebno je da se otvori više subsubanalitičkih (sedmocifrenih) konta, na kojima bi se pratile sve poslovne promene po svakoj vrsti bioloških sredstava. Poslovne promene koje se odnose na promenu vrednosti kultivisane imovine, bez obzira na to da li se radi o povećanju ili smanjenju te vrednosti, ne utiču na visinu utvrđenog rezultata poslovanja, već se evidentiraju na odgovarajućim kontima klase 000000 – Nefinansijska imovina i klase 300000 – Izvori kapitala, utvrđivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija, pri čemu treba da odražavaju bilansnu ravnotežu konta na navedenim klasama. View Fullscreen 70 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Mr Jovan Čanak Osnovne karakteristike kultivisane imovine prema Kontnom planu za budžetski sistem U pogledu kultivisane imovine treba razlikovati potrošna dobra, kao proi- zvode koji se dobijaju od bioloških sredstava, od osnovnog stada i višegodi- šnjih zasada, pod kojima se podrazumevaju biološka sredstva za reprodukciju. Prilikom računovodstvenog obuhvatanja potrebno je da se otvori više sub- subanalitičkih (sedmocifrenih) konta, na kojima bi se pratile sve poslov- ne promene po svakoj vrsti bioloških sredstava. Poslovne promene koje se odnose na promenu vrednosti kultivisane imovine, bez obzira na to da li se radi o povećanju ili smanjenju te vrednosti, ne utiču na visinu utvrđenog rezultata poslovanja, već se evidentiraju na odgovarajućim kontima klase 000000 – Nefinansijska imovina i klase 300000 – Izvori kapitala, utvrđiva- nje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija, pri čemu treba da odraža- vaju bilansnu ravnotežu konta na navedenim klasama. Uvod Na osnovu člana 10. Pravilnika o standard- nom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS” br. 16/2016 … 33/2019 – dalje: Pravilnik o Kontnom planu) u okviru klase 000000 – Nefinansijska imovina propisana je grupa konta 012000 – Kultivisana imovina. Ova grupa obuhvata samo jedan sinte- tički konto 012100 – Kultivisana imovina, koji ima isti naziv kao i grupa konta kojoj pripada. U odredbi se propisuje da ovaj sintetički kon- to sadrži analitički konto na kojem se knjiži kultivisana imovina. O samoj sadržini konta ne kaže se apsolutno ništa. Međutim, u Kontnom planu (prilog 2) uočava se da kultivisana imovi- na, pored istog naziva grupe konta, sintetičkog konta i analitičkog konta, sadrži i subanali- tička konta, i to: ● 012111 – Osnovno stado, ● 012112 – Višegodišnji
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In