Obrazovanje revizorskih odbora u javnim preduzećima, kako u privrednom i socijalnom tako i u budžetskom smislu, predstavlja novu višu fazu uspostavljanja kvalitetnijeg, potpunijeg i efikasnijeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcije interne revizije, što će doprineti boljem upravljanju i rukovođenju u tim javnim preduzećima, čime se unapređuje i njihovo poslovanje u skladu sa principima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti, pri čemu korist višestruko prevazilazi troškove. View Fullscreen 88 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor Revizorski odbori Obrazovanje revizorskih odbora u javnim preduzećima, kako u privrednom i socijalnom tako i u budžetskom smislu, predstavlja novu višu fazu uspostavlja- nja kvalitetnijeg, potpunijeg i efikasnijeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcije interne revizije, što će doprineti boljem upravljanju i rukovođenju u tim javnim preduzećima, čime se unapređuje i njihovo poslova- nje u skladu sa principima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti, pri čemu korist višestruko prevazilazi troškove. Uvod Republika Srbija je Zakonom o budžetskom si- stemu propisala obavezu svih korisnika javnih sredstava da uspostave finansijsko upravljanje i kontrolu. Finansijsko upravljanje i kontrola sprovo- di se politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će korisnik javnih sredstava svoje ciljeve ostvariti kroz: 1. poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima; 2. realnost i integritet finansijskih i poslov- nih izveštaja; 3. ekonomično, efikasno i efektivno korišće- nje sredstava; 4. zaštitu sredstava i podataka (informacija). Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente (COSO model): 1. kontrolno okruženje; 2. upravljanje rizicima; 3. kontrolne aktivnosti; 4. informisanje i komunikacije; 5. praćenje i procenu sistema. Interna revizija ima ključnu ulogu u primeni petog elementa COSO modela, odnosno u praćenju i proceni finansijskog upravljanja i kontrole. U skladu sa Pravilnikom o zajedničkim kri- terijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje inter- ne revizije u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013 – dalje: Pravilnik), kori- snici javnih sredstava uspostavljaju internu re- viziju na tri načina: 1. organizovanjem posebne funkcionalno neza- visne organizacione jedinice interne revizije, 2. organizovanjem zajedničke jedinice za inter- nu reviziju na predlog dva ili više korisnika javnih sredstava, uz prethodnu saglasnost Cen- tralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija, ili 3. obavljanjem interne revizije od strane je- dinice interne revizije drugog korisnika na osnovu sporazuma, uz prethodnu saglasnost Cen- tralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija. Posebna funkcionalno nezavisna jedinica interne revizije uspostavlja se kod korisnika javnih sredstava koji imaju više od 250 zaposle-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In