Obračun računovodstvene amortizacije predstavlja zakonom propisanu obavezu svih privrednih subjekata koji u svojim poslovnim knjigama imaju iskazanu nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Računovodstvena amortizacija obračunava se najmanje jednom godišnje (31. 12). View Fullscreen DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 91 RAČUNOVODSTVO Redakcija Obračun računovodstvene amortizacije za 2019. godinu Obračun računovodstvene amortizacije predstavlja zakonom propisanu oba- vezu svih privrednih subjekata koji u svojim poslovnim knjigama imaju iskaza- nu nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu. Računovodstve- na amortizacija obračunava se najmanje jednom godišnje (31. 12). Uvod Obavezu da vrše obračun amortizacije imaju sva pravna lica i preduzetnici koji finansijske izveštaje sastavljaju u skladu sa Zakonom o raču- novodstvu i: „primenjuju pune MRS/MSFI; „primenjuju MSFI za MSP; „primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izvešta- jima mikro i drugih pravnih lica; „vode poslovne knjige po sistemu prostog knji- govodstva. Obavezi obračuna amortizacije podležu sle- deća sredstva koja su utvrđena računovodstve- nim politikama: „nematerijalna ulaganja sa konačnim vekom tra- janja (patenti, licence, ulaganje u razvoj, konce- sije i ostala prava) – konta 011 i 012; „gudvil – konto 013; „građevinski objekti – konto 022; „postrojenja i oprema – konto 023; „investicione nekretnine – konto 024; „ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi – konto 027; „biološka sredstva – konto 031 i 032. Propisi koji obavezuju redovno obračunava- nje amortizacije navedeni su u nastavku: XXZakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018); XXMeđunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvešta- vanja (dalje: MRS/MSFI); XXMeđunarodni standard finansijskog izvešta- vanja (MSFI) za male i srednje entitete (dalje: MSFI za MSP); XXPravilnik o načinu priznavanja, vrednova- nja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mi- kro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014 – dalje: Pravilnik za mikro i druga pravna lica); XXPravilnik o poslovnim knjigama i iskaziva- nju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Sl. glasnik RS”, br. 140/2004 i 44/2018); XXračunovodstvene politike koje pravno lice i preduzetnik donose u skladu sa MRS/MSFI, MSFI za MSP ili Pravilnikom za mikro i dru- ga pravna lica. Računovodstvenim politikama moraju da se definišu: ● grupe osnovnih sredstava; ● sredstva koja podležu obračunu amortiza- cije; ● početak obračuna amortizacije; ● način utvrđivanja osnovice za svako sred- stvo, vodeći računa o njihovoj preostaloj vrednosti; ● korisni vek trajanja sredstva, odnosno amortizaciona stopa; ● način preispitivanja korisnog veka trajanja i primenjenih metoda na dan bilansa; ● tretman naknadnih ulaganja
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In