Interna finansijska kontrola u javnom sektoru predstavlja celokupan sistem finansijskih i drugih kontrola koje uspostavlja rukovodilac organizacije u javnom sektoru sa ciljem uspešnog upravljanja i ostvarivanja ciljeva organizacije. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 149 BUDŽETSKI KORISNICI Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor Koraci u implementaciji FUK-a Interna finansijska kontrola u javnom sektoru predstavlja celokupan sistem finansijskih i drugih kontrola koje uspostavlja rukovodilac organizacije u javnom sektoru sa ciljem uspešnog upravljanja i ostvarivanja ciljeva organizacije. Uvod Pojmu finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanju rizikom kod korisnika javnih sred- stava posvećen je tekst u broju 11/2019, str. 124. članom 81. Zakona o budžetskom sistemu defi- nisano je da korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu, koji se sprovode politikama, procedurama i aktivno- stima sa zadatkom da se obezbedi razumno uve- ravanje da će ostvariti ciljeve. članom 2. Zakona o budžetskom sistemu defi- nisano je ko su korisnici javnih sredstava (KJS). U tu grupu svrstavaju se direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, prav- na lica osnovana od strane tih javnih preduze- ća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indi- rektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javne agencije i orga- nizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama. Tabela 1: Model plana aktivnosti za implementaciju FUK-a Br. Koraci u implementaciji FUK-a Aktivnosti Broj dokumenta veze Odgovorna osoba 2019. 2020. 2021. 1. Organizacija procesa FUK-a 1. Odrediti rukovodioca odgovornog za uvođenje sistema FUK-a 2. Odrediti radnu grupu za uvođenje sistema FUK-a 3. Konstituisati radnu grupu 1/1 Rukovodilac KJS XII 2. Izrada akcionog plana 1. Sačiniti predlog akcionog plana uvođenja FUK-a 2. Usaglasiti aktivnosti iz predloga akcionog plana 3. Doneti plan aktivnosti sa odgovornostima za pojedine zadatke 2/1 Rukovodilac radne grupe II 3. Samoocenjivanje 1. Analizirati postojeće stanje 3/1 Rukovodilac radne grupe III 4. Segmentacija organizacije 1. Analizirati poslovne aktivnosti 2. Definisati ključne poslovne procese u svim organizacionim jedinicama 3. Sačiniti listu poslovnih procesa 4/1 Rukovodilac radne grupe IX 5. Procena rizika 1. Izraditi registar rizika po poslovnim procesima u organizacionim jedinicama 5/1 Rukovodilac radne grupe II 6. Analiza sistema internih kontrola 1. Pregledati uspostavljene procedure 6/1 Rukovodilac radne grupe




POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.



Existing Users Log In