Neoporezivi iznos za zarade/plate u 2020. godini

Prema inoviranom članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001 … i 86/2019 – dalje: Zakon o porezu), od 1. januara 2020. godine i cele 2020. godine osnovicu poreza na zarade čini zarada umanjena za iznos od 16.300 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom (umesto dosadašnjih 15.300 dinara).

Naglašavamo da se ovaj neoporezivi iznos primenjuje od 1. januara, dakle na sve isplate zarada od tog datuma, bez obzira na mesec na koji se odnose. U toku 2020. godine važiće i dalje poreska stopa na zarade od 10%.

Obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade/plate u 2020. godini

Prema inoviranim odredbama člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004 … i 86/2019 – dalje: Zakon o doprinosima), stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje od 1. januara 2020. godine na zarade/plate i naknade zarade/plate:

  • zaposlenih,
  • izabranih, imenovanih i postavljenih lica koja ostvaruju razliku zarade, odnosno plate,
  • lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru zaključenom neposredno sa poslodavcem, odnosno preko zadruge, osim lica do navršenih dvadeset šest godina života ako su na školovanju,
  • lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom i
  • lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje obavezno zdravstveno osiguranje,

iznose:

Vrsta doprinosa Na teret zaposlenog Na teret poslodavca Ukupno
Ukupno 19,90% 16,65% 36,55%
Za penzijsko i invalidsko osiguranje 14,00% 11,50% 25,50%
Za zdravstveno osiguranje 5,15% 5,15% 10,30%
Za osiguranje od nezaposlenosti 0,75% 0% 0,75%
Obračun

Stope doprinosa obračunavaju se dva puta: jednom na bruto zaradu na teret zaposlenog, a drugi put na bruto zaradu na teret troškova poslodavca. Obračun i uplatu doprinosa vrši poslodavac istovremeno sa isplatom zarade.

Prema odredbama člana 13. Zakona o doprinosima, osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je zarada, odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa. Ova osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce ne umanjuje se za 16.300 dinara.

Izuzetno, prema stavu 5. ovog člana, u osnovicu doprinosa za zaposlene i za poslodavce ne uračunavaju se primanja koja zaposleni ostvari od poslodavca na koja se ne plaća porez na zarade saglasno zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Nova najniža osnovica doprinosa

Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima, ministar finansija utvrdio je i objavio da najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 25.801 dinar. Ova osnovica primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju, dakle od 1. januara 2020. godine, a važiće do 31. decembra 2020. godine.

Novi iznos minimalne cene rada u 2020. godini

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2020. godine („Sl. glasnik RS” br. 65/2019), kojom je utvrđeno da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2020. godine iznosi 172,54 dinara (neto) po radnom času. To je povećanje od 11,1% u odnosu na minimalnu cenu rada od 155,30 po radnom času, koja je važila za 2019. godinu.

Ova minimalna cena rada od 172,54 dinara primenjuje se kalendarski od 1. januara 2020. godine, bez obzira na to za koji prethodni mesec se vrši isplata minimalnih zarada.

Minimalna cena rada predstavlja osnov za utvrđivanje mi­ni­mal­ne za­ra­de jer se, shodno od­red­bi u sta­vu 2. člana 112. Zakona o radu, mi­ni­mal­na za­ra­da od­re­đu­je na osno­vu:

  • mi­ni­mal­ne ce­ne ra­da utvr­đe­ne u skla­du sa za­ko­nom,
  • vre­me­na pro­ve­de­nog na ra­du i
  • po­re­za i do­pri­no­sa ko­ji se pla­ća­ju iz za­ra­de.
  • Činjenica da je minimalna cena rada utvrđena po času rada znači da će ukupan mesečni iznos minimalne zarade varirati u zavisnosti od broja časova rada u svakom mesecu. S obzirom na to da je Zakonom o radu utvrđena 40-časovna radna nedelja, broj časova rada i iznos mesečne neto minimalne zarade u periodu januar–decembar 2020. bio bi:
Mesec u 2020. godini Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času – neto Minimalna neto zarada za mesec
Januar 184 172,54 31.747, 36
Februar 160 172,54 27.606,40
Mart 176 172,54 30.367,04
April 176 172,54 30.367,04
Maj 168 172,54 28.986,72
Jun 176 172,54 30.367,04
Jul 184 172,54 31.747, 36
Avgust 168 172,54 28.986,72
Septembar 176 172,54 30.367,04
Oktobar 176 172,54 30.367,04
Novembar 168 172,54 28.986,72
Decembar 184 172,54 31.747, 36

U ovom slučaju broj časova rada izračunat je na osnovu broja kalendarskih dana, bez subota i nedelja, množenjem radnih dana sa osam.

U prethodnoj tabeli nisu dati iznosi bruto minimalne zarade zato što su poslodavci koji isplaćuju minimalnu zaradu obavezni da zaposlenima koji primaju ovu zaradu isplate i uvećanje za minuli rad, topli obrok i regres, kao i druga uvećanja koja zaposleni ostvari u toku meseca (noćni rad, rad na praznik, prekovremeni rad i sl.). Navedeni pun mesečni iznos neto minimalne zarade pripada zaposlenom za puno radno vreme provedeno na radu i ostvareni standardni učinak (član 111. stav 1. Zakona o radu).

Detaljnije o obračunu zarada i plata zaposlenih u 2020. godini možete pročitati u broju 1/2020 časopisa Poslovni savetnik, str. 168.