U ovom tekstu biće razjašnjene učestale nedoumice vezane za status privrednih društva u većinskom vlasništvu Republike Srbije koja posluju na tržištu i ostvaruju prihode prodajom usluga fizičkim i pravnim licima na osnovu njihove slobodne volje. Naime, postoje privredna društva, najčešće organizovana u formi društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionarskog društva, koja imaju status korisnika javnih sredstava i u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu svrstavaju se u javni sektor iako im se ne vrši prenos sredstava iz budžeta. Ovaj status, za one koji ga imaju, nije uvek dovoljno jasan jer postoji pogrešno uvreženo mišljenje da je status korisnika javnih sredstava određen načinom finansiranja, odnosno izvorom prihoda, iako ovakav stav nema osnov u regulatornom okviru Republike Srbije. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 143 BUDŽETSKI KORISNICI Dipl. ekon. Maja Jovanović, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Privredna društva sa statusom korisnika javnih sredstava U ovom tekstu biće razjašnjene učestale nedoumice vezane za status privrednih društava u većinskom vlasništvu Republike Srbije koja posluju na tržištu i ostvaruju prihode prodajom usluga fizičkim i pravnim licima na osnovu njihove slobodne volje. Naime, postoje privredna društva, najčešće organizovana u formi društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionarskog društva, koja imaju status korisnika javnih sredstava i u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu svrstavaju se u javni sektor iako im se ne vrši prenos sredstava iz budžeta. Ovaj status, za one koji ga imaju, nije uvek dovoljno jasan jer postoji pogrešno uvreženo mišljenje da je status korisnika javnih sredstava određen načinom finansiranja, odnosno izvorom prihoda, iako ovakav stav nema osnov u regulatornom okviru Republike Srbije. Javni sektor i korisnici javnih sredstava – regulativa Privredna društva koja imaju status ko- risnika javnih sredstava, a osnovana su radi sticanja dobiti, prihode ostvaruju poslujući na tržištu, pri čemu se nalaze u većinskom državnom vlasništvu, pa su u obavezi da pri- menjuju određene propise koji se odnose na javni sektor. Primena propisa koji se odnose na javni sektor proizlazi iz odnosa privrednog društva prema vlasniku, koji je u ovom slu- čaju država, a utvrđen je propisom ili aktom nadležnog organa (akt o osnivanju korisnika javnih sredstava). Zakonom o budžetskom sistemu javni sektor definisan je kao deo nacionalne ekonomije koji obuhvata opšti nivo države, kao i nefinansijska preduzeća pod kontrolom države (javna pre- duzeća) koja se primarno bave komercijalnim aktivnostima. S druge strane, isti zakon javna sredstva definiše kao sredstva na raspolaga- nju i pod kontrolom Republike Srbije, lokalne vlasti i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In