Уводне напомене

Право на годишњи одмор је једно од најважнијих права запослених, али уједно и једно од права ког се запослени не може одрећи, нити му се оно може ускратити. Право на годишњи одмор имају сви запослени, без обзира на организациони и својински облик привредног друштва у коме раде, облик радног односа који су засновали и режим радног времена у коме раде.

Годишњи одмор, иако је у основи плаћено одсуство, има карактер одмора јер има функцију релаксације запосленог и припреме за даље радно ангажовање. Право на годишњи одмор принципијелно је утврђено Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) којим су дати и основни елементи за утврђивање његове дужине и начина коришћења. Детаљи у вези са коришћењем овог права морају се разрадити у појединачним колективним уговорима, правилницима о раду или уговорима о раду, а о примени овог института за запослене у привреди и јавном сектору дајемо више детаља у овом прилогу.

 1. Стицање права на годишњи одмор

Према одредби члана 68. став 2. Закона о раду (у даљем тексту: Закон), запослени стиче право на годишњи одмор у календарској години после месец дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа код послодавца. Према ставу 3. истог члана, под непрекидним радом сматра се:

– време привремене спречености за рад по прописима о здравственом осигурању;

– породиљско одсуство, одсуство ради неге детета и ради посебне неге детета;

– плаћена одсуства у складу са актом послодавца.

Под прекидом рада сматра се време које је запослени провео:

– на неплаћеном одсуству (члан 78. Закона) и

– у мировању радног односа (из члана 79. Закона).

У конкретним случајевима:

1) Ако за­по­сле­ни за­сну­је рад­ни од­нос код дру­гог по­сло­дав­ца на­ред­ног да­на од да­на пре­ки­да ра­да код прет­ход­ног по­сло­дав­ца, има оба­ве­зу да че­ка (ради) је­дан ме­сец како би ко­ри­стио го­ди­шњи од­мо­р код но­вог по­сло­дав­ца.

2) Ако је за­по­сле­ни рас­ки­нуо рад­ни од­нос са прет­ход­ним по­сло­дав­цем, па је по­сле 45


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме