Приликом састављања финансијских извештаја руководство правног лица често мора да користи рачуноводствене процене и просуђивања које треба да буду разумне и оправдане у задатим околностима, а које ће најреалније да одговарају стварном стању услед недостатка одговарајуће документације или потребе за разграничењем између два обрачунска периода. Коришћење разумних процена суштински је део процеса састављања финансијских извештаја и не умањује њихову поузданост.

У недостатку конкретног Међународног рачуноводственог стандарда, односно Међународног стандарда финансијских извештавања (у даљем тексту: МРС/МСФИ) и конкретног Одељка МСФИ за МСП који се примењује на одређену трансакцију, други догађај или околност, руководство користи сопствену процену (просуђивање) за утврђивање и примену рачуноводствене политике, која ће за резултат имати информације које су:

а) релевантне за потребе доношења економских одлука од стране корисника финансијских извештаја и

б) поуздане, у смислу да финансијски извештаји:

– верно представљају финансијску позицију, финансијске перформансе и токове готовине друштва;

– одражавају економску суштину трансакција, других догађаја и околности, а не само њихов правни облик;

– неутрални су, тј. лишени субјективности;

– „опрезни” су, у смислу да не садрже непотребне ризике.

Друштво је, у начелу, у могућности да изврши поуздане процене након што је са другим учесницима у трансакцији договорено:

а) оствариво право сваког учесника у погледу услуге која се међу тим учесницима пружа и прима;

б) накнаде које ће се разменити и

в) начин и услови измирења обавезе.

Велики број ставки у финансијским извештајима захтева процену њихове вредности јер их није могуће на други начин тачно мерити (на пример: сумњива и спорна потраживања, застареле залихе, фер вредност финансијске имовине или обавеза, век употребе имовине, обавезе по основу јемства и др.). То подразумева да је коришћење разумних метода процена битан део састављања финансијских извештаја и не умањује њихову поузданост.

Свако правно лице и предузетник, независно од тога да ли је обавезан да примењује МСФИ за МСП или пуне стандарде, мора донети општи акт о рачуноводственим политикама, у којем ће, осим изабраних рачуноводствених


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме