Приликом састављања финансијских извештаја руководство правног лица често мора да користи рачуноводствене процене и просуђивања које треба да буду разумне и оправдане у задатим околностима, а које ће најреалније да одговарају стварном стању услед недостатка одговарајуће документације или потребе за разграничењем између два обрачунска периода. Коришћење разумних процена суштински је део процеса састављања финансијских извештаја и не умањује њихову поузданост. У недостатку конкретног Међународног рачуноводственог стандарда, односно Међународног стандарда финансијских извештавања (у даљем тексту: МРС/МСФИ) и конкретног Одељка МСФИ за МСП који се примењује на одређену трансакцију, други догађај или околност, руководство користи сопствену процену (просуђивање) за утврђивање и примену рачуноводствене политике, која ће за резултат имати информације које су: а) релевантне за потребе доношења економских одлука од стране корисника финансијских извештаја и б) поуздане, у смислу да финансијски извештаји: – верно представљају финансијску позицију, финансијске перформансе и токове готовине друштва; – одражавају економску суштину трансакција, других догађаја и околности, а не само њихов правни облик; – неутрални су, тј. лишени субјективности; – „опрезни” су, у смислу да не садрже непотребне ризике. Друштво је, у начелу, у могућности да изврши поуздане процене након што је са другим учесницима у трансакцији договорено: а) оствариво право сваког учесника у погледу услуге која се међу тим учесницима пружа и прима; б) накнаде које ће се разменити и в) начин и услови измирења обавезе. Велики број ставки у финансијским извештајима захтева процену њихове вредности јер их није могуће на други начин тачно мерити (на пример: сумњива и спорна потраживања, застареле залихе, фер вредност финансијске имовине или обавеза, век употребе имовине, обавезе по основу јемства и др.). То подразумева да је коришћење разумних метода процена битан део састављања финансијских извештаја и не умањује њихову поузданост. Свако правно лице и предузетник, независно од тога да ли је обавезан да примењује МСФИ за МСП или пуне стандарде,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In