U slučaju kada rezidentno pravno lice, obveznik PDV-a, ima zaključen ugovor sa nerezidentnim licem o pružanju usluge/angažmana izvođača umetničkog programa, nerezidentno pravno lice za pruženu uslugu ispostavlja fakturu, na kojoj je posebno iskazana naknada muzičara (autorski honorar), a posebno provizija tog pravnog lica. View Fullscreen 114 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI KRATKE TEME: Autorski honorar isplaćen preko nerezidentnog posrednika U slučaju kada rezidentno pravno lice, obveznik PDV-a, ima zaključen ugovor sa nerezidentnim licem o pružanju usluge/angažmana izvođača umetničkog programa, nerezidentno pravno lice za pruženu uslugu ispostavlja fakturu, na kojoj je posebno iskazana naknada muzičara (autorski honorar), a posebno provizija tog pravnog lica. Ovaj posao podleže odredbama sledećih zakona: ● Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… 113/2017 – dalje: ZPDPL); ● Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… 30/2018 – dalje: ZPDV); ● Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01… 4/2019 – dalje: ZPDG); ● Zakon o doprinosima za socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… 95/2018). U skladu sa članom 40. stav 2. ZPDPL-a, na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 20%, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbe- gavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Republika Srbija potpisala sa drugim državama dostupni su na sajtu Ministarstva finansija, na linku: http://www.mfin.gov.rs/ pages/issue.php?id=7063. U smislu odredaba člana 71. stav 1. ZPDPL-a, porez po odbitku na prihode iz člana 40. stav 2. ovog zakona za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u roku od tri dana od dana kada je prihod ostvaren odnosno isplaćen. S tim u vezi, u slučaju kada rezidentno pravno lice vrši isplatu naknade nerezidentnom pravnom licu za izvođenje muzičkog programa u Republici, porez po odbitku, u skladu sa članom 40. stav 2. ZPDPL-a, plaća se na ukupan iznos (fakturisane) naknade. Međutim, ukoliko je deo fakturisanog iznosa posebno iskazan kao prihod izvođača – muzičara na koji se plaća porez na dohodak građana, (samo) na preostali deo fakturisanog iznosa obraču- nava se i plaća porez po odbitku u skladu sa čla- nom
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In