Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti, u skladu sa ugovorom o zakupu između zakupodavca i zakupca. U slučaju da prihod od zakupa nepokretnosti ostvaruje nerezident, primenjuju se pravila za obračun poreza na dobit po odbitku. U praksi je čest i slučaj da poslodavac daje licu zaposlenom kod njega ili angažovanog po nekom drugom ugovoru zakupljen stan na korišćenje, pa je u članku skrenuta pažnja i na poreski tretman tih primanja. View Fullscreen JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 145 ZARADE Mr Željko Albaneze Ostvarivanje prihoda od nepokretnosti i njihovo oporezivanje Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izda- vanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti, u skladu sa ugovorom o zakupu izme- đu zakupodavca i zakupca. U slučaju da prihod od zakupa nepokretnosti ostva- ruje nerezident, primenjuju se pravila za obračun poreza na dobit po odbitku. U praksi je čest i slučaj da poslodavac daje licu zaposlenom kod njega ili anga- žovanog po nekom drugom ugovoru zakupljen stan na korišćenje, pa je u članku skrenuta pažnja i na poreski tretman tih primanja. Uvod U vezi sa ostvarivanjem prihoda od nepokretnosti treba konsultovati odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ” br. 31/93 i „Sl. list SCG” br. 1/2003 – ustavna povelja), dok poreski aspekt ovih prihoda reguliše Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 95/2018). Zakon o obligacionim odnosima (dalje: Zakon) u čl. od 567. do 599 daje osnovne odredbe o zakupu i ugovoru o zakupu. Prema tim odredbama, ugovorom o zakupu obavezuje se zakupodavac da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu. Upotreba obuhvata i uživanje stvari (pribiranje plodova), ako nije drukčije ugovoreno ili uobičajeno. Ugovor o zakupu može da se zaklju- či na određeno ili neodređeno vreme. Ugovor o zakupu zaključen na određeno vreme prestaje samim protekom vremena za koje je zaključen, a isto važi i u slučajevima kada je, u nedostatku volje ugovarača, trajanje zakupa određeno Zakonom. Kad po proteku vremena za koje je ugovor o zakupu bio zaključen zakupac produži da upotrebljava stvar, a zakupodavac se tome ne protivi, smatra se da je zaključen nov ugovor o zakupu neodređenog trajanja, pod istim uslovima kao i prethodni. Ugovor o zakupu čije trajanje nije određeno niti može da se odredi iz okolnosti
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In