U skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS”, br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012 (čl. 10. i 11. nisu u prečišćenom tekstu), 120/2012, 74/2013, 66/2014, 44/2018 – drugi propis i 104/2018), lica iz člana 53. Zakona o porezu na dodatu vrednost (dalje: Zakon) ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica, koji se podnosi Poreskoj upravi. View Fullscreen JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 111 POREZI U skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS”, br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012 (čl. 10. i 11. nisu u prečišćenom tekstu), 120/2012, 74/2013, 66/2014, 44/2018 – drugi propis i 104/2018), lica iz člana 53. Zakona o porezu na dodatu vrednost (dalje: Zakon) ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica, koji se podnosi Poreskoj upravi. Refakcija PDV-a izvršiće se licu iz člana 53. Zakona pod uslovima da: 1. radi se o nabavci pokretnih dobara ili na- bavci usluga; 2. PDV za promet dobara i usluga iskazan je u računu u skladu sa Zakonom i račun je plaćen; 3. iznos PDV-a za koji podnosi zahtev za re- fakciju PDV-a veći je od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za re- fakciju PDV-a; 4. ispunjeni su uslovi pod kojima bi obve- znik PDV-a mogao da ostvari pravo na odbi- tak prethodnog poreza za nabavljena dobra i usluge u skladu sa Zakonom; 5. ne vrši promet dobara i usluga u Republi- ci, osim prometa: 1) usluga prevoza dobara koje su, u skladu sa članom 24. stav 1. t. 1), 5) i 8) Zakona, oslobođene poreza; 2) usluga pre- voza putnika koji, u skladu sa članom 49. stav 7. Zakona, podleže pojedinačnom oporeziva- nju prevoza; 3) dobara i usluga za koji obave- zu obračunavanja PDV-a ima obveznik PDV-a – primalac dobara ili usluga; 6. ispunjen je uslov uzajamnosti (reciproci- teta) u ovoj oblasti između Republike Srbije i države sedišta stranog obveznika Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi ovla- šćeno lice jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini. Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In