1 Dati avansi – greška u primljenom avansnom računu Pitanje: Dali smo avans 31. 12. 2019. godine, nakon čega smo dobili avansni račun koji nije ispravan. Da li smo u prekršaju ako avans proknjižimo na kontu 1500, a ne evidentiramo ga u POPDV obrascu? Odgovor: Ako se radi o formalnoj grešci, a osnovica i PDV su pravilno obračunati i iskazani, unosite i taj „pogrešan” račun, ali ne koristite prethodni porez po njemu. Kada dobijete ispravan račun, iznos PDV-a na koji imate pravo na odbitak iskazaćete u polju 8e.3. Međutim, ako je pogrešno obračunat PDV, unosite samo podatak o osnovici, a u periodu kada dobijete ispravan račun (kojim je storniran neispravan račun) u polju 8a.7 iskazujete sa predznakom „minus” iznos osnovice (iz pogrešnog računa), kao i iznose iz ispravnog računa: osnovica i PDV. View Fullscreen 120 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI Kratke teme: Dati i primljeni avansi u POPDV obrascu kroz pitanja pretplatnika 1 Dati avansi – greška u primljenom avansnom računu Pitanje: Dali smo avans 31. 12. 2019. godine, na- kon čega smo dobili avansni račun koji nije ispra- van. Da li smo u prekršaju ako avans proknjižimo na kontu 1500, a ne evidentiramo ga u POPDV obrascu? Odgovor: Ako se radi o formalnoj grešci, a osnovica i PDV su pravilno obračunati i iska- zani, unosite i taj „pogrešan” račun, ali ne ko- ristite prethodni porez po njemu. Kada dobijete ispravan račun, iznos PDV-a na koji imate pravo na odbitak iskazaćete u polju 8e.3. Međutim, ako je pogrešno obračunat PDV, unosite samo podatak o osnovici, a u periodu kada dobijete ispravan račun (kojim je storniran neispravan račun) u polju 8a.7 iskazujete sa predznakom „minus” iznos osnovice (iz pogrešnog računa), kao i iznose iz ispravnog računa: osnovica i PDV. 2 Dati avansi – avansni račun izdat sa datumom iz narednog poreskog perioda Pitanje: Uplatili smo avans krajem februara, a avansni račun primili smo u martu. Datum izda- vanja avansnog računa je martovski. Kada unosimo podatke u POPDV obrazac? Odgovor: Ovde mora da se ima u vidu odredba člana 2a stav 2. tačka 2) Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, koja propisuje da se podaci o prometu dobara i usluga koji je obvezniku PDV-a izvršio drugi obveznik PDV-a ili lice koje nije obveznik PDV-a (strano ili domaće lice), uključujući i podatke o izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prome- ta,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In