Pitanje: Da li mini-hidroelektrana spada u kategoriju za oslobođenje od poreza na imovinu? Odgovor: Porez na imovinu ne plaća se na vodno zemljište i vodne objekte koji su upisani u registar Katastra vodnog dobra, odnosno Katastra vodnih objekata, osim na objekte za uzgoj riba (ribnjake). Poresko oslobođenje uslovljeno je činjenicom upisa vodnog zemljišta u registar Katastra vodnog dobra, odnosno upisa vodnih objekata u odgovarajući katastar. Oslobođenje se ne primenjuje na vodno zemljište, odnosno na vodne objekte koji se trajno daju drugim licima radi ostvarivanja prihoda. View Fullscreen MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 115 POREZI Kratke teme: Porez na imovinu kroz pitanja pretplatnika 1 Mini-hidroelektrana Pitanje: Da li mini-hidroelektrana spada u kategoriju za oslobođenje od poreza na imovinu? Odgovor: Porez na imovinu ne plaća se na vod- no zemljište i vodne objekte koji su upisani u re- gistar Katastra vodnog dobra, odnosno Katastra vodnih objekata, osim na objekte za uzgoj riba (rib- njake). Poresko oslobođenje uslovljeno je činjeni- com upisa vodnog zemljišta u registar Katastra vodnog dobra, odnosno upisa vodnih objekata u od- govarajući katastar. Oslobođenje se ne primenjuje na vodno zemljište, odnosno na vodne objekte koji se trajno daju drugim licima radi ostvarivanja prihoda. Prema odredbi člana 13. stav 1. Zakona o vodama, vodni objekti su, u smislu ovog zakona, građevin- ski i drugi objekti koji, zajedno sa uređajima koji im pripadaju, čine tehničku odnosno tehnološku celinu, a služe za obavljanje vodne delatnosti (dalje: vodni objekti). Odredbom člana 18. Zakona o vodama propisano je da su vodni objekti za kori- šćenje voda – objekti: 1) za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-hi- gijenske potrebe – vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa aku- mulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralni cevovodi i rezervoari sa uređajima koji im pripadaju; 2) za navodnjavanje: zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama, glavni kanali i sekundarna mreža i uređaji koji im pripadaju; 3) za proizvodnju hidroelektrične energije i druge namene – brane sa akumulacijama, dovodni i odvod- ni kanali i uređaji koji im pripadaju; 4) za uzgoj riba – ribnjaci; 5) za plovidbu – objekti kojima se obezbeđuje si- gurnost plovidbe u plovnom putu na kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje, kao i brodske pre- vodnice na njima. Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Ka- tastra vodnih objekata („Sl. glasnik RS” br. 34/11) pobrojani su, između ostalih, i vodni objekti. U Katastar se upisuju sledeći vodni objekti: regu-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In