1 Montiranje vatrosistema na postojeću instalaciju Pitanje: Da li radovi korekcije instalacija sistema dojave požara i montaža opreme na već izvučenu kablovsku instalaciju, kao i prodaja dodatne opreme, kroz jedan račun mogu da se tretiraju kao građevinska usluga, kako bi se prilikom fakturisanja izvođač pozvao na čl. 10. stav 3. tačka 2) Zakona o PDV-u ili se fakturišu sa PDV-om? Odgovor: U vezi sa postavljenim pitanjem polazimo od nekih mišljenja Ministarstva finansija. Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. 413- 00-37/2016-04 od 30. 3. 2016. godine: View Fullscreen MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 121 POREZI Kratke teme: PDV u građevinarstvu kroz pitanja pretplatnika 1 Montiranje vatrosistema na postojeću instalaciju Pitanje: Da li radovi korekcije instalacija sistema dojave požara i montaža opreme na već izvučenu kablovsku instalaciju, kao i prodaja do- datne opreme, kroz jedan račun mogu da se tretiraju kao građevinska usluga, kako bi se prilikom fak- turisanja izvođač pozvao na čl. 10. stav 3. tačka 2) Zakona o PDV-u ili se fakturišu sa PDV-om? Odgovor: U vezi sa postavljenim pitanjem pola- zimo od nekih mišljenja Ministarstva finansija. Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. 413- 00-37/2016-04 od 30. 3. 2016. godine: „Saglasno navedenom, dobrima iz oblasti gra- đevinarstva, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra se: hhpostavljanje instalacija (od materijala ispo- ručioca) za sve vrste sistema tehničke zaštite za čije je funkcionisanje potrebna isključivo elek- trična instalacija – protivpožarni sistem, vi- deo-nadzor, kontrola pristupa, kontrola radnog vremena (u daljem tekstu: sistemi tehničke zašti- te) i isporuka opreme (npr. kamere i dr.) za te sisteme sa ugradnjom, kao aktivnost iz grupe 43.21 – Postavljanje električnih instalacija Klasifi- kacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 11) Pravilnika; ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 122 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI hhisporuka opreme za sisteme tehničke zaštite sa ugradnjom, kao aktivnost iz grupe 43.21 – Posta- vljanje električnih instalacija Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 11) Pravilnika. Prema tome, kako za promet dobara iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona, obveznik PDV – isporučilac dobara nije poreski dužnik, račun za taj promet, između osta- log, treba da sadrži i napomenu o odredbi Zakona na osnovu koje PDV nije obračunat, a koja može da glasi: ’PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona’.” Iz Mišljenja Ministarstva finansija br. 430- 00-92/2018-04 od
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In