Poslednjim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, objavljenim u „Službenom glasniku RS” br. 95/2018, inovirani su i utvrđeni novi opšti uslovi pod kojima se omogućava poresko oslobođenje na primanja koja zaposleni ostvaruju dobijajući sopstvene akcije poslodavaca pod povlašćenim uslovima. Naime, prema osnovnom dosadašnjem rešenju iz člana 18. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001 … i 95/2018 – dalje: Zakon), ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu: sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca ili akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica (dalje: sopstvene akcije), koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca. Međutim, pomenutim izmenama Zakona utvrđeno je da će se ipak platiti porez na zarade: 1) ukoliko zaposleni otuđi sopstvene akcije pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na tim akcijama – takve akcije smatraće se oporezivom zaradom zaposlenog u momentu otuđenja; 2) ukoliko poslodavac ili povezano lice poslodavca otkupi od zaposlenog sopstvene akcije – te akcije smatraće se oporezivom zaradom zaposlenog u momentu otkupa; 3) ukoliko zaposlenom prestane radni odnos kod poslodavca pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja nad sopstvenim akcijama (osim u slučaju prestanka radnog odnosa nezavisno od njegove volje i volje poslodavca ili usled sticanja prava na starosnu penziju ili radi zasnivanja radnog odnosa kod povezanog lica poslodavca) – te akcije smatraće se oporezivom zaradom zaposlenog isplaćenom na poslednji dan trajanja radnog odnosa zaposlenog kod poslodavca. View Fullscreen SEPTEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 145 ZARADE KRATKE TEME: Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne pod povlašćenim uslovima Poslednjim izmenama Zakona o porezu na do- hodak građana, objavljenim u „Službenom glasni- ku RS” br. 95/2018, inovirani su i utvrđeni novi opšti uslovi pod kojima se omogućava poresko oslobođenje na primanja koja zaposleni ostvaru- ju dobijajući sopstvene akcije poslodavaca pod povlašćenim uslovima. Naime, prema osnovnom dosadašnjem rešenju iz člana 18. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. gla- snik RS”, br. 24/2001 … i 95/2018 – dalje: Zakon), ne plaća se porez na zarade na primanja zaposle- nog od poslodavca po osnovu: sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca ili akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica (dalje: sopstvene akcije), koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca. Međutim,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In